Shodno izvršenoj analizi Komorski sistem FBiH uputio je prijedloge za izmjenu članova Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Imajući u vidu izuzetno tešku situaciju izazvanu pandemijom koronavirusa (COVID-19), kao i da je sa današnjim danom u Federaciji BiH bez posla ostalo više od 15.000 radnika, Komorski sistem FBiH sugeriše da se što je prije moguće donese zakonsko rješenje koje će pomoći kompanijama da prežive ovu situaciju i sačuvaju svoje radnike.

Komorski sistem FBiH smatra da bi Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica morao zaustaviti masovna otpuštanja radnika i pomoći kompanijama da očuvaju proizvodnju i radna mjesta. Zakon treba biti provodiv, funkcionalan i koristan za sve kompanije u FBiH koje su pretrpjele i trpe štetu.

Shodno tome upućena je molba za kreiranje pozitivnog zakonskog rješenja, te da se ne usvoji zakon koji neće dati odgovore na mnoga pitanja i koji neće na pravi način pomoći privredi ili što je vrlo moguće s takvim prijedlogom da dođe do paralize privrede u FBiH.

Zastupnicima je ovim dopisom Komorskog sistema FBiH, ukazano da će doći do masovnog otpuštanja radnika u aprilu i maju ove godine, ukoliko se hitno ne donese set mjera pomoći kompanijama.

U dopisu zastupnicima u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH traži se da uvaže dostavljene prijedloge, te pomognu da se Prijedlog Zakona poboljša i kao takav usvoji.

Kako se navodi glavni nedostatci Prijedloga zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica odnose se na:

Član 1. Prijedloga Zakona, “Prijedlog svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće" smatramo da treba brisati jer može izazvati više štete nego koristi. Ovim se otvara mogućnost zloupotrebe i može dovesti do otežavanja poslovanja privrede.

Član 2. stav a) Prijedloga zakona, u dijelu koji se odnosi na fizička lica, treba da stoji, da se poslovnim subjektima smatraju sva fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost.

U članu 3. stav (1) Prijedloga Zakona, treba jasnije opisati koje uvjete trebaju da ispunjavaju poslovni subjekti na koje će se odnostiti zakon.

U članu 3. stav (2) Prijedloga Zakona, treba pobrojati zakone koji su u suprotnosti sa ovim zakonom. Jesu li to samo zakoni federalnog nivoa i šta ako je predloženi zakon u suprotnosti sa zakonima na nivou države BiH ili kantona? Ovdje je važno da se definiše status Zakona o radu i kolektivnog ugovora, kako bi se izbjegle naknadne masovne tužbe.

U članu 4. stav (2) Prijedloga Zakona treba promijeniti, tj, treba da stoji, iznos za subvencioniranje pokriva iznos zagarantovane tj. minimalne plaće sa pripadajućim doprinosima tj. neto plus doprinosi po radniku mjesečno.

U članu 4. stav (2) Prijedloga Zakona, subvencioniranje treba da obuhvati i isplate plaća i doprinosa za mjesec mart 2020. godine. (problemi sa poslovanjem i pad prihoda su krenuli od početka 2020. godine).

U članu 4. treba da stoji da će se subvencioniranje vršiti na način da Vlada FBiH direktno vrši isplatu sredstava, a nikako putem refundacije. (Zbog smanjenja priliva sredstava, kompanije nisu u stanju isplatiti plaće i doprinose za radnike i čekati da se izvrši refundiranje sredstava).

U članu 4. stav (4) Prijedloga Zakona treba promijeniti, tj, treba da stoji, ostvareni promet iz stava (2) ovog člana se utvrđuje na osnovu PDV prijave poslovnog subjekta. (Time će se izbjeći zagušenje porezne uprave i otežano dokazivanje ostvarenog prometa).

U obrazloženju stoji:

1. Subvencioniranje dijela doprinosa u iznosu od 244,85 KM po radniku mjesečno apsolutno je nedovoljno da se privredna društva izbore i prežive krizu. Komorski sistem FBiH zahtijeva da se od strane Vlade FBiH osigura finansiranje iznosa neto minimalne plaće sa pripadajućim doprinosima.
Veliki broj privrednih društava ne radi ili radi sa malim kapacitetom, a većina radnika je poslana na prinudni odmor ili čekanje na posao. Kompanije neće moći isplatiti plaće jer je stala proizvodnja, isporuke i priliv sredstava.

2. Poznato je da će radnici koji dobiju otkaz, sa Zavoda za zapošljavanje dobijati veće naknade od naknade predviđene ovim zakonom, te postoji pitanje, koja je to logika da se stimuliše otpuštanje radnika, jer će to biti lakši put za preživljavanje kompanija, ali ne i za zadržavanje radnih mjesta.

3. Potrebno je omogućiti kompanijama da mogu koristiti subvenciju i u slučaju pada prometa tek u maju, junu ili nadalje u skladu sa stanjem pandemije.

4. Član 3. Prijedloga Zakona, nije dovoljno jasno opisano, te postoji mogućnost različitog tumačenja i dovođenja do nepotrebnih otežavajućih okolnosti.

5. Članu 3. stav (2), Ukoliko se jasno ne definiše status radnog zakonodavstva i kolektivnih ugovora u vrijeme stanja nesreće, to može biti nepremostiva prepreka za brzo djelovanje u firmama na uravnoteženju troškova i definisanju plaće na čekanju.
Također, postoji mogućnost masovnih tužbi i traženja odštete.

6. Dodatno, doneseni moratorij na plaćanje kredita za fizička i pravna lica još uvijek nije u funkciji, te banke samoinicijativno određuju uvjete. Iako je Vlada FBiH donijela Zaključak i dala uputu Agenciji za bankarstvo FBiH, još na terenu nema pozitivnih primjera uspostave moratorija. Banke različito tumače moratorij i u skladu sa svojim interesima donose interne propise.

7. Još nisu uspostavljeni novi programi povoljnog finansiranja. Hitno je potrebno osigurati povoljne kreditne linije (zbog smanjenog priliva sredstava, smanjena je finansijska sposobnost firmi – firme nemaju sredstava za održavanje osnovnih funkcija).

U zaključku dopisa, Komorski sistem Federacije Bosne i Hercegovine zamolio je za hitnu reakciju, donošenje zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica uz navedene dopune, jer će u suprotnom broj otpuštenih radnika biti mnogo veći od 15.000, ukoliko se hitno ne pomogne poslovnim subjektima.