Općinsko vijeće Centar Sarajevo je na 15. redovnoj sjednici, održanoj 29.9.2017. godine, donijelo Odluku o pristupanju izradi izmjena i dopuna regulacionog plana Gradski centar "Marijin Dvor" za lokalitet Hastahana (park Nijaza Durakovića).

U želji da se iznađe najbolje plansko uređenje ovog atraktivnog gradskog lokaliteta površine 10.774 kvadratnih metara, smještenog između ulica Titova, Magribija i Kranjčevićeva, Općina je pokrenula aktivnost na provođenju javnog konkursa za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja za ovaj lokalitet.

Cilj javnog otvorenog konkursa je da se autoru najboljeg idejnog rješenja dodijeli ugovor za izradu idejnog projekta, a osigurane su i novčane nagrade za drugoplasirani i trećeplasirani rad, te novčana naknada za otkup.

Utvrđenom procedurom osigurana je potpuna zaštita anonimnosti autora do okončanja postupka izbora najboljeg idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja, obsiguran transparentan postupak izbora rješenja, koje će putem javne objave rezultata, javne izložbe nagrađenih radova, te u medijima i na web stranici Općine Centar Sarajevo biti cjelovito prezentirani javnosti.

Od učesnika konkursa se očekuje da poseban akcenat stave na parkovsko-pejzažnu arhitekturu i hortikulturno uređenje.

U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama konkurs je objavljen 30.08.2018. godine na e-portalu Agencije za javne nabavke BiH, te na web stranici Općine Centar Sarajevo www.centar.ba u rubrici "Konkursi i oglasi", a otvoren je do 08.10.2018. godine.