- Optužena je oglašena krivom jer je kao službena osoba u svojstvu ljekara specijaliste na Odjeljenju za nuklearnu medicinu UKC-a Tuzla, koristeći svoj službeni i utjecajni položaj u instituciji, posredovala da se učini službena radnja koja se ne bi smjela učiniti, čime je počinila produženo krivično djelo primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem, u sticaju sa produženim krivičnim djelom primanja dara i drugih oblika koristi - saopćeno je iz Općinskog suda Tuzla.

Za počinjeno krivično djelo, dodaje se u saopćenju, imenovanoj je izrečena uvjetna osuda kojom je utvrđena kazna zatvora u trajanju od jedne godine, a koja se neće izvršiti ukoliko optužena u roku od pet godina, od dana pravosnažnosti presude, ne učini novo krivično djelo.

- Utvrđena je i obaveza da oštećenom UKC Tuzla na ime postavljenog imovinskog pravnog zahtjeva vrati imovinsku korist pribavljenu krivičnim djelom u iznosu od 2.952,80 KM, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude, te da se od imenovane oduzme protivpravna imovinska korist pribavljena krivičnim djelom u iznosu od 390,00 KM, koja će se uplatiti u korist budžeta Federacije BiH - navodi se u saopćenju Suda.

Sud je utvrdio, navode iz Općinskog suda Tuzla, da je Amra Jakubović Čičkušić u vremenu od kraja 2007. godine pa do 22. februara 2014. godine, u prostorijama UKC-a Tuzla, kao službena osoba, u svojstvu ljekara specijaliste, svjesna da prima dar da bi u okviru svoje funkcije učinila radnju koju ne bi smjela učiniti, dogovarala sa pacijentima sa drugih kantona i entiteta dolazak na UKC Tuzla bez neophodne medicinske dokumentacije i potom pružala medicinsku uslugu i za to od njih primala darove u novcu te koristeći svoj službeni i uticajni položaj ljekara specijaliste, svjesno i voljno nalagala medicinskom osoblju na Odjeljenju nuklearne medicine da učine radnju koju ne bi smjeli učiniti, tako što će od pacijenata uzimati, zavoditi u protokol i na analizu predavati uzorke krvi i tkiva, iako je znala da se radi o pacijentima sa drugih kantona i entiteta koji nisu evidentirani na šalteru i koji nemaju odgovarajuća odobrenja svojih zavoda zdravstvenih osiguranja, kao i da UKC Tuzla neće moći naplatiti troškove medicinske usluge, zbog čega te usluge nisu ni naplaćene, čime je UKC-u Tuzla pričinila štetu.

- Napominjemo da se radi o prvostepenoj presudi koja nije pravosnažna i na koju postoji mogućnost ulaganja žalbe - zaključeno je u saopćenju Suda.