Vijeće Odjela I za ratne zločine Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine je nakon održane sjednice vijeća Apelacionog odjeljenja u krivičnom predmetu protiv optuženih Mineta Akeljića, Šabana Haskića, Senada Bilala zv. Zaim, Hazima Patkovića i Šemsudina Đelilovića donijelo presudu kojom je žalbu Tužilaštva BiH, kao i žalbe branioca optuženog Mineta Akeljića i optuženog lično, branioca optuženog Šabana Haskića, branioca optuženog Senada Bilala, kao i branioca optuženog Hazima Patkovića odbilo kao neosnovane, te potvrdilo presudu Suda BiH od 2. oktobra 2018. godine.

Prvostepenom presudom Suda BiH, optuženi Minet Akeljić, Šaban Haskić, Senad Bilal i Hazim Patković oglašeni su krivim što su radnjama opisanim u osuđujućem dijelu izreke te presude počinili krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije (KZ SFRJ), a u pojedinim tačkama i u vezi sa članom 22. istog Zakona, saopćeno je iz Suda BiH.

Slijedom toga optuženi Minet Akeljić i Šaban Haskić osuđeni su na kazne zatvora u trajanju od po sedam godina, optuženi Senad Bilal na kaznu zatvora u trajanju od osam godina, te optuženi Hazim Patković na kaznu zatvora u trajanju od pet godina. Istom presudom oštećeni su sa imovinskopravnim zahtjevima upućeni na parnicu.

Nasuprot navedenom, optuženi Minet Akeljić, Šaban Haskić, Hazim Patković, Senad Bilal i Šemsudin Đelilović oslobođeni su od optužbe da bi radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke presude počinili krivična djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.

U odnosu na oslobađajući dio presude, optuženi su oslobođeni dužnosti nadoknade troškova krivičnog postupka i sudskog paušala.

Protiv navedene presude žalbu je blagovremeno izjavilo Tužilaštvo Bosne i Hercegovine i to zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optuženi Minet Akeljić, Šaban Haskić, Senad Bilal, Hazim Patković i Šemsudin Đelilović oglase krivim i za tačke 1.1, 1.4, 2.7, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3 i 6.2 optužnice, te da im se izrekne stroža kazna, odnosno da se Šemsudinu Đeliloviću izrekne kazna zatvora u skladu sa zakonom ili pak da se pobijana presuda u oslobađajućem dijelu ukine i odredi održavanje pretresa.

Branilac optuženog Mineta Akeljića – advokat Irsan Kukić je izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o kazni, s prijedlogom da vijeće Apelacionog odjeljenja pobijanu presudu preinači i optuženog Mineta Akeljića oslobodi od optužbe ili da mu izrekne blažu kaznu ili pak da se presuda ukine i odredi održavanje pretresa. Iz istih žalbenih osnova, te sa istim prijedlogom, žalbu je izjavio i optuženi Minet Akeljić lično.

Branilac optuženog Šabana Haskića – advokat Bekir Ferizović je izjavio žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da se pobijana presuda preinači i optužba odbije ili da se pobijana presuda preinači i optuženi Šaban Haskić oslobodi od optužbe ili pak da se pobijana presuda ukine i odredi održavanje pretresa.

Branilac optuženog Senada Bilala, advokat Dževad Kadribašić, izjavio je žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i povrede krivičnog zakona, s prijedlogom da se pobijana presuda ukine i odredi održavanje pretresa ili da se ista preinači i optuženi Senad Bilal oslobodi od optužbe.

Branilac optuženog Hazima Patkovića, advokat Fadil Abaz, izjavio je žalbu zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, kao i odluke o krivičnopravnoj sankciji, s prijedlogom da se žalba uvaži i pobijana presuda preinači na način da se optuženi oslobodi po svim tačkama ili da se presuda ukine i održi pretres.

Odgovor na žalbu Tužilaštva BiH dostavili su branioci svih optuženih, kao i optuženi Šaban Haskić lično, saglasno predlažući da se ona odbije kao neosnovana.

Na sjednici vijeća Apelacionog odjeljenja, održanoj dana 6. juna 2019. godine, tužilac, kao i branioci optuženih su ukratko iznijeli žalbene razloge, u suštini ostajući kod pismeno podnesenih žalbenih razloga i prijedloga, s čim su se u potpunosti saglasili i optuženi. Također, odbrane su ostale pri pismeno podnesenim odgovorima na žalbu tužioca.