Zakonima o državnoj službi FBiH i BiH predviđeno je da se državni službenik preventivno suspenduje s posla u slučaju da je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivično djelo počinjeno u vršenju službene dužnosti ili ako se nalazi u pritvoru.

Također, rukovodilac organa državne službe može suspendirati državnog službenika u slučaju kada je protiv njega pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje se može izreći kazna zatvora od najmanje pet godina, ako je zatečen u izvršenju krivičnog djela za koje se može izreći kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina i ako postoje ozbiljni razlozi koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela.

U periodu dok suspenzija traje, državni službenik prima plaću u punom iznosu, a to može potrajati i godinama, sve do donošenja pravosnažne presude nadležnog suda.

U Agenciji za državnu službu FBiH kazali su nam da se radi o presumpciji nevinosti i da niko nije kriv sve dok ga sud ne proglasi krivim. Navode i da zakonodavac nije predvidio obavezu osuđenog državnog službenika da državi vrati novac od plaća koje je primao za vrijeme preventivne suspenzije, jer se podrazumijeva da je kriv tek od momenta donošenja presude.

Ovakvih slučajeva u FBiH, kako su nam kazali, bilo je malo – po jedan u 2014. i 2016. godini. Iako je Agenciji poznat identitet tih osoba, zbog zaštite ličnih podataka ostali smo uskraćeni za tu informaciju.

I nije problem samo plaća koja se dalje tim ljudima, nego što oni predstavljaju dupli trošak. Na njihova radna mjesta obično se dovode druge osobe, koje se, također, moraju platiti, i to iz džepova građana.