Zastupnici su nakon višesatne rasprave usvojili ovaj plan sa Odlukom o izvršavanju ovog plana za 2021. godinu uz 11 amandmana klubova SDP-a BiH, NiP-a, NS i samostalnih zastupnika, koje je Vlada KS podržala.

Ovim su usvojena dva ključna finansijska akta ovog zavoda, koje je bilo potrebno usvojiti u Skupštini do 31. marta 2021. godine jer tada istječe Odluka o privremenom finansiranju ove ustanove.

Prvim amandmanom su poziciju - Plaće i naknade troškova zaposlenih sa iznosom od 4.908.000 KM umanjili za 500.000 KM, a koje su prebacili na poziciju tekuće rezerve zbog čega se ona uvećala sa 2.000.000 na 2.500.000 KM.

Drugim amandmanom su poziciju Izdaci za materijal i usluge sa iznosom od 957.000 KM umanjili na 628.000 KM, i to: Putne troškove sa 20.000 KM na 10.000 KM, Izdatke za energiju sa 185.000 KM na 140.000 KM, Izdatke za komunalne i komunikacijske usluge sa 163.000 KM na 120.000 KM, nabavku materijala sa 96.000 KM na 60.000 KM, Izdatke za tekuće održavanje sa 102.000 KM na 52.000 KM, Izdatke za informisanje - posebne zakonske naknade i sistematski pregledi radnika ZZO-a sa 90.000 KM na 69.000 KM, Izdatke za reprezentaciju sa 10.000 KM na 5.000 KM, stručno obrazovanje sa 45.000 KM na 15.000 KM, Izdatke za stručne usluge sa 161.000 KM na 81.000 KM. Ukupan umanjeni iznos od 329.000 KM prebacuje se na poziciju Sredstva tekuće rezerve, čime se njen iznos uvećava sa 2.500.000 KM na 2.829.000 KM.

Amandmanom broj 3, pozicija Usluge medicinske rehabilitacije sa iznos od 1.500.000 KM umanjena je za 700.000 KM, koja su prebacuju na Sredstva tekuće rezerve, čime se iznos od 2.829.000 KM uvećava na 3.529.000 KM.

Amandmanom četiri mijenjaju se sljedeće pozicije: Gotovi lijekovi sa iznosom od 66.000.000 KM umanjuje se na 65.000.000 KM, Ampularni lijekovi sa iznosom od 3.000.000 KM umanjuju se na 2.700.000 KM, Magistralni lijekovi sa iznosom od 600.000 KM umanjuju na 500.000 KM, Naknada za usluge izdavanja sa iznosom od 10.000.000 KM umanjuje se na 9.700.000 KM, Sredstva za pomoć u nabavci lijekova koji nisu dio liste lijekova za KS sa iznosom od 600.000 KM umanjuje se na 500.000 KM.

Ukupan iznos od 1.900.000 KM prebacuje se na poziciju Sredstva tekuće rezerve, čime se iznos ove pozicije uvećava sa 3.529.000 KM na 5.429.000 KM.

Petim amandmanom pozicija Troškovi liječenje van kantona i entiteta sa iznosom od 400.000 KM umanjuje se na 300.000 KM. Ukupan iznos od 100.000 KM prebacuje se na Sredstva tekuće rezerve, čime se njegov iznos uvećava sa 5.429.000 KM na 5.529.000 KM.

Amandman 6 pozicije: Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog rada sa iznosom od 215.000 KM umanjena je na 165.000 KM, Naknada za rad upravnog odbora sa iznosom od 50.000 KM umanjuje se na 30.000 KM, te Naknade za rad komisija imenovane rješenjem upravnog odbora ili direktora sa iznosom od 64.000 KM umanjuje se na 34.000 KM. Ukupan iznos od 50.000 KM prebacuje se na poziciju Sredstva tekuće rezerve, čiji se iznos uvećava sa 5.529.000 KM na 5.579.000 KM.

Sedmim amandmanom pozicija Učešće u troškovima stručnog usavršavanja sa iznosom od 50.000 KM umanjuje se na iznos od 20.000 KM. Iznos od 30.000 KM prebacuje se na poziciju Sredstva tekuće rezerve, radi uvećanja ove pozicije sa 5.579.000 KM na 5.609.000 KM.

Amandmanom osam pozicija Naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad sa iznosom od 9.000.000 KM umanjena je na 7.500.000 KM. Iznos od 1.500.000 KM prebacuje se na poziciju Sredstva tekuće rezerve sa iznosom od 5.609.000 KM i uvećava je na 7.109.000 KM.

Devetim amandmanom pozicija Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju sa iznos od 500.000 KM umanjuje se na 400.000 KM. Iznos od 100.000 KM prebacuje se također na poziciju Sredstva tekuće rezerve, čiji se iznos uvećava sa 7.109.000 KM na 7.209.000 KM.

Amandmanom 10 poziciji JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu umanjena su planirana sredstva za 2.000.000 KM sa pozicije Materijalnih troškova. Iznos od 2.000.000 KM prebacuje se na poziciju Sredstva tekuće rezerve i time je uvećava sa 7.209.000 KM na 9.209.000 KM.

I posljednjim Amandmanom 11 poziciji JU Klinički centar Univerziteta u Sarajevu umanjuju se planirana sredstva za 650.000 KM sa pozicije Materijalni troškovi za funkcionisanje PET CT. Iznos od 650.000 KM prebacuje se na novu poziciju koja glasi Refundiranje skupih lijekova za liječenje COVID-19.