Federacija BiH i Republika Srpska utvrdili su nove propise prema kojima će trgovci autoopremom u oba entiteta od 1. januara 2022. godine morati plaćati naknadu od 0,20 maraka po litri prodatog motornog ulja ili sredstva za odmrzavanje.

Novac od ovih naknada će se slijevati u Fond za zaštitu okoliša FBiH, odnosno u Fond za zaštitu životne sredine RS-a. Prema informaciji iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma, riječ je o provođenju direktive Evropske unije o produženoj odgovornosti proizvođača, uvoznika i distributera koji imaju obavezu da plate za konačno zbrinjavanje i reciklažu otpada koji nastaje od proizvoda koji se plasiraju na tržište Federacije BiH.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma je predložilo, a Vlada Federacije BiH je donijela Uredbu o načinu raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjetima za dodjelu poticajnih sredstava.  

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja prikupljenih naknada za posebne kategorije otpada i uvjeti za dodjelu sredstava za ponovnu upotrebu, preradu i povrat komponenti iz otpada (reciklažu) i to za: gume, akumulatore i baterije, ulja i vozila. Također, Uredbom se propisuju uvjeti i za dodjelu poticajnih sredstava.

- Naknade otpadaju za posebne kategorije kao što su: gume, ulja, vozila, akumulatori i baterije i uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH koji tako prikupljena sredstva raspoređuje u odnosu 30 posto Federaciji BiH i 70 posto kantonima. Od sredstava koja pripadaju Federaciji BiH, 30 posto pripada Fondu Federacije BiH, a ukoliko nisu uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će biti raspoređivana kantonalnim budžetima u iznosu od 70 posto - pojašnjavaju iz Ministarstva okoliša i turizma.

Federalni fond doznačena sredstva koja mu pripadaju raspodjeljuje tako da je pet posto namijenjeno za rad Informacionog sistema upravljanja otpadom, 20 posto za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom u FBiH i 75 posto za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada. 

- Fond za zaštitu okoliša kantona i kantoni 20 posto doznačenih im sredstava raspodjeljuju za ulaganja u infrastrukturu upravljanja otpadom, a 80 posto za poticaje u vidu finansijske pomoći za aktivnosti sakupljanja i reciklaže posebnih kategorija otpada. Kada su u pitanju poticajna sredstva, Uredbom je propisano da se dodjeljuju sakupljaču i recikleru u vidu finansijske pomoći, na temelju javnog konkursa koji provode jednom godišnje Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH, fondova za zaštitu okoliša kantona i kantonalnog ministarstva nadležnog za okoliš - kazali su za Faktor iz Ministarstva okoliša i turizma.