Kako je za Faktor kazao zastupnik Marjanović, govor mržnje "se definiše kao korištenje govora za napad, pogrdno, uvredljivo, zastrašivajuće i uznemiravajuće izražavanje koje potiče na nasilje, mržnju i diskriminaciju".

- Ovaj zakon ima za cilj da sankcioniše svaki govor mržnje koji je usmjeren prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog njihove rasne, vjerske, nacionalne ili etničke pripadnosti, porijekla, boje kože, pola, spolnog opredjeljenja, seksualnog opredjeljenja, rodnog identiteta ili kakvih drugih osobina, uključujući, ali ne ograničavajući se na osobe sa invaliditetom i djeca sa poteškoćama – pojašnjava Marjanović.

Ističe da je u Prijedlogu zakona jasno navedeno da se primarno odnosi na sve one koji se putem novina, radija, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno služe govorom mržnje.

- Kako je evidentno, postojeći bh. pravni okvir se fokusira na zabranu diskriminacije i bazira u principu na ograničene kategorije koje štiti, i iskustva govore da se izuzetno rijetko koristi. Prijedlog ovog kratkog, ali više nego jasnog zakona pruža mnogo širu zaštitu i na tragu je najboljih rješenja EU zemalja kada je riječ o zaštiti ranjivih kategorija. Današnje zakonodavstvo Evropske unije također prepoznaje govor mržnje kao oblik diskriminatornog ponašanja te ga kao takvog jasno inkriminira i zabranjuje. Nažalost, mnogo toga što se dešava u našem javnom prostoru proteklih 25 godina prema standardima EU zemalja moglo bi se okarakterizirati kao govor mržnje. Stoga jeste vrijeme da se kroz ovaj zakon urade i prvi koraci ka jasnom sankcioniranju onih koji riječima nerijetko potiču i čine više zla od onih koji to isto zlo na kraju "provode" u stvarnosti – kazao je Marjanović.

Prijedlogu zakona sadrži i predviđene kazne u slučaju činjenja nekog od navedenih djela.

- Član jedan predviđa kaznu zatvora do tri godine za onoga ko putem radija, novina, televizije, kompjuterskog sistema ili mreže, na javnom skupu ili na drugi način javno potiče ili poziva na nasilje ili mržnju usmjerenu prema grupi ljudi ili pripadniku grupe zbog rasne, vjerske, nacionalne ili druge pripadnosti.

Ko organizuje ili vodi grupu od tri ili više osoba radi počinjenja navedenih djela kaznit će se zatvorskom kaznom od šest mjeseci do pet godina, a ko učestvuje u udruženju radi činjenja navedenih djela kaznit će se kaznom zatvora do jedne godine - navodi se u Prijedlogu zakona.

Prijedlog zakona o kažnjavanju govora mržnje