- Iznos novčane naknade plaće ženi, majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi, majci, koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu. Prosječna plaća Federacije Bosne i Hercegovine se utvrđuje instrukcijom na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu. Doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti, te poreske obaveze se uplaćuju isključivo na iznos naknade plaće ženi, majci.

Novčana naknada za ženu – majku koja je u radnom odnosu trenutno iznosi 450 KM, a novčana pomoć za nezaposlenu ženu, - majku 225 KM. Predviđeno je da se ona za tekuću godinu utvrđuje na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku o visini prosječne plaće u Federaciji BiH za prethodnu godinu (trenutno iznosi oko 1.000 KM) - navedeno je u amandmanu koji je uputila Vlada KS na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Za potrebe ovog amandmana u budžetu Kantona Sarajevo bit će izdvojen dodatni iznos od 29 miliona KM.

Ovaj zakon će se primjenjivati od 1. januara 2022. godine.