To su sukob interesa i transparentnost, disciplinski postupci za sudije i tužitelje, sudska revizija odluka VSTV-a i uklanjanje članova VSTV-a.

Venecijanska komisija žali zbog toga što Nacrt zakona propušta da se bavi mnogim pitanjima koja su više puta pokrenuta u prethodnim mišljenjima Venecijanske komisije i daje nekoliko preporuka vlastima u vezi s novim odredbama. Primjetno je da su mnogi od njih previše nejasno napisani i poziva vlasti da ih preciziraju.

Takođe, Venecijanska komisija poziva na reviziju liste disciplinskih prekršaja za sudije i tužitelje, u svjetlu preporuka datih u mišljenju iz 2014. godine, i preporučuje da se novoj odredbi, koja navodi konkretne disciplinske prijestupe članova VSTV-a, doda dodatak Nacrtu zakona.

Dalje insistira na tome da sve bitne odluke koje je donio VSTV budu obrazložene i podložne sudskoj provjeri u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine.

Prema Mišljenju, uspostavljanje sistema kontrole izjave imovine i interesa (Jedinica za integritet) je dobrodošlo, ali u sam Nacrt zakona treba uvesti preciznija pravila za njegovu funkcionalnu nezavisnost, sastav i rad kao i za ulogu stručnjaka angažovanih na monitoringu.

Venecijanska komisija prepoznaje da amandmani ni na koji način ne sprečavaju usvajanje sveobuhvatnog pravnog akta o VSTV-u koji bi bio u potpunosti usklađen s međunarodnim standardima i snažno potiče državne vlasti da uzmu u obzir preporuke formulisane u prethodnim mišljenjima usvojenim u 2012. i 2014., kao i izvještaji Evropske unije o tom pitanju.