Vijeće ministara BiH pozvalo je Vladu Federacije BiH da predviđeni dio novca za ove namjene što prije uplati, s obzirom da su ranije svoje finansijske obaveze završile vlade RS-a i Brčko Distrikta BiH.

Podsjećamo da je Vijeće ministara BiH još u septembru završilo obaveze u pogledu nabavke vakcina protiv Kovida-19 za BiH, kada je ugovoreno 1.230.000 doza vakcina, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Usvojen Dokument okvirnog budžeta do 2023. godine

Vijeće ministara BiH usvojilo je Dokument okvirnog budžeta institucija (DOB) Bosne i Hercegovine za period od 2021. do 2023. godine, koji prati ranije usvojeni Globalni okvir fiskalog bilansa i politika u BiH za ovaj period.   

Dokument okvirnog budžeta institucija BiH za ovaj period iskazuje ukupni nivo rashoda institucija BiH (isključujući servisiranje vanjskog duga) u iznosu od milijardu i 27,1 milion KM za svaku godinu, uz izdvajanje sa Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje po 780 miliona KM na godišnjem nivou.

Takođe, DOB prati i podržava reforme u BiH i provođenje ranije definisanih 14 strateških ciljeva, uključujući makroekonomsku stabilnost, razvoj ekonomije, ravnomjeran regionalni razvoj, brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralnog sektora, razvoj energetskih potencijala, povećanje mogućnosti za zapošljavanje, promovisanje inkluzivnosti u obrazovanju te smanjenje siromaštva u BiH.

Ministarstvo finansija i trezora BiH pripremilo je ovaj dokument uz aktivno učešće Direkcije za ekonomsko planiranje Vijeća ministara BiH (DEP) i Odjeljenja za makroekonomsku analizu (OMA) pri Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje.

Odluka o privremenom finansiranju

Donesena je Odluka o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za period januar - mart 2021. godine.

Za finansiranje institucija BiH u ovom periodu odobrena su sredstva u iznosu 249.000.000 KM, što predstavlja 1/4 sredstava odobrenih za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Nastavak finansiranja višegodišnjih projekata koji su usvojeni u budžetima prethodnih godina, kao i programa posebnih namjena vršiće se iz sredstava koja su prenesena u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija BiH, odnosno obezbijeđena namjenskim donacijama i drugim namjenskim sredstvima.

Plan mjera za efikasno upravljanje migrantskom krizom

Usvojena je Informacija Ministarstva sigurnosti sa Planom mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini od 14. 12. 2020. godine, te donio odgovarajuće zaključke s ciljem efikasnog provođenja ovog plana.

Ažurirani plan mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH sadrži sedam prioriteta, 24 mjere i 127 aktivnosti, što predstavlja povećanje u svim segmentima u odnosu na plan iz 2018. godine, koji je sadržavao pet prioriteta, 17 mjera i 73 aktivnosti.

Određenim mjerama planirane su bolja saradnja i koordinacija svih institucija i sigurnosnih agencija u skladu sa njihovim nadležnostima na planu zaštite granice BiH. Plan mjera je ažuriran i unaprijeđen i u dijelu koji se, između ostalog, odnosi na poboljšanje koordinacije i saradnje ključnih aktera, uključenih u proces upravljanja migracijama i suzbijanje nezakonitih migracija, očuvanje javnog reda i bezbjednosti bh. građana i njihove imovine. Također, planira se bolja koordinacija svih institucija u BiH nadležnih za pitanja stranaca koji su nezakonito ušli u BiH, kako bi se izmjestili izvan naseljenih i urbanih mjesta u za to posebno izgrađene objekte.

Planom se želi poboljšati i koordinacija aktivnosti s nadležnim tijelima na nivou regionalne i međunarodne saradnje u borbi protiv nezakonitih migracija, kao i saradnje s donatorima i međunarodnim organizacijama. Među prioritetima je bolje provođenje sporazuma o readmisiji i jačanje readmisijskih i kapaciteta u oblasti azila, kao i intenzivnija borba protiv krijumčarenja migrantima.

Jačanje Granične policije BiH te kapaciteta za efikasnije upravljanje nezakonitim migracijama u BiH ostaje prioritet Vijeća ministara BiH. Dva nova prioriteta odnose se na podršku lokalnim zajednicama u kojima su uspostavljeni privremeni prihvatni centri, ali i na jačanje kapaciteta Koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH, odnosno Operativnog štaba za pitanja migracija u BiH.

Za realizaciju Plana mjera i aktivnosti za efikasno upravljanje migrantskom krizom u BiH je potrebno 215.253.700 KM, od čega je iz budžeta institucija BiH potrebno izdvojiti dva miliona KM, a putem donacija 189.838.900 KM, te koristeći budžet i donacije potrebno je osigurati 23.414.800 KM.

Međunarodne organizacije pozvane su da se još aktivnije uključe u realizaciju planiranih aktivnosti i osiguranje potrebnog novca za realizaciju ovog plana, a institucije BiH da, u skladu sa svojim nadležnostima, preduzmu potrebne aktivnosti kako bi se što više planiranih mjera realizovalo putem donatorskih sredstava.

Institucije i agencije u BiH zadužene su da, kao nosioci aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima, odmah preduzmu potrebne aktivnosti kako bi se realizovale mjere i aktivnosti predložene u ovom planu.

Informacija sa Planom mjera bit će dostavljena na realizaciju svim institucijama i organima u BiH na koje se odnosi.

Restrukturiranje neutrošenog novca iz zajma IBRD-a usljed COVID-19

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog amandmana 2 na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za projekat jačanja bankarskog sektora, kojim je planirano restrukturisanje neutrošenog novca iz kredita radi pomoći u otklanjanju posljedica pandemije Covida-19.

Predloženim Amandmanom 2 planirano je restrukturisanje 7.960.000 eura na način da se u okviru komponete 1 projekta uvede dodatni indikator u vezi sa isplatom (DLI), koji se odnosi na jačanje regulative banaka i supervizije u skladu sa bazelskim principima. Također, planirano je restrukturisanje komponente 4 koja bi postala Covid-19 komponenta i odnosi se na promovisanje pristupa finansiranju preduzeća pogođenih Covidom - 19 kroz regulatorne mjere i mjere likvidnosti, zadržavajući finansijsku stabilnost i poboljšanje upravljanja i poslovnog modela Razvojne banke Federacije BiH.

Ranijim Amandmanom 1, koji je potpisan 2. 7. 2020. godine, izvršeno je restrukturisanje komponente kredita za Republiku Srpsku u iznosu od 8.030.000 eura na način da se dio novca usmjerava na unapređenje aktivnosti na regulaciji i superviziji banka putem Agencije za bankarstvo RS-a i restrukturisanje komponente 4, koja se odnosi na promovisanje pristupa finansiranju preduzeća pogođenih Covidom - 19 kroz regulatorne mjere i mjere likvidnosti, zadržavajući finansijsku stabilnost, kao i poboljšanje upravljanja i poslovnog modela Investiciono-razvojne banke RS-a.

Sporazum o zajmu između BiH i IBRD-a, u iznosu od 56.600.000 eura, potpisan je 31. 10. 2017. godine. Federaciji BiH i Republici Srpskoj pripalo je po 28.300.000 eura.

Usljed pandemije Covida - 19 vlade Federacije BiH i Republike Srpske usvojile su programe aktivnosti za očuvanje radnih mjesta, održavanje i poboljšavanje likvidnosti kompanija i očuvanje stabilnosti bankarskog sektora. S ciljem realizacije ovih mjera, predloženo je restrukturisanje neutrošenih sredstava kredita.

Prijedlog amandmana 2 sa Osnovama bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnu zakonsku proceduru, uz prijedlog da se za bh. potpisnika odredi ministar finansija i trezora BiH.

Usvojena carinska tarifa za 2021. godinu

Donesena je Odluka o utvrđivanju carinske tarife za 2021. godinu, koja je usklađena sa Kombinovanom nomenklaturom Evropske unije. Na ovaj način stvaraju se uslovi za uspješnije obavljanje vanjskotrgovinskih poslova između privrednih subjekata u Bosni i Hercegovini i privrednih subjekata u zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma, odnosno državama članicama Evropske unije.

Imenovani članovi zajedničkih komisija o pitanjima sukcesije

Odlučeno je o imenovanju članova zajedničkih komisija i članova Pregovaračkog tima za provođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije, čime je omogućen nastavak rada ovih timova.   

Riječ je o članovima Stalne zajedničke komisije a viših predstavnika država nasljednica; Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa A Sporazuma; Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa B Sporazuma; Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa C Sporazuma; Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa D Sporazuma i Zajedničke komisije po pitanjima iz Aneksa G Sporazuma.

Članovi ovih tijela imenovani su u pregovarački tim za provođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije.

Članovi pregovaračkih timova obavezni su da sačine program za nastavak aktivnosti i vođenje pregovora iz oblasti svog zaduženja.

Sadržaj programa treba obuhvatiti aktivnosti koje će rezultirati u definisanju nacrta platforme ili osnova za nastavak pregovora, a koji će biti dostavljen na razmatranje Savjetu ministara BiH.

Pregovarački tim obavezan je podnositi izvještaj o svom radu Savjetu ministara BiH jednom godišnje.

Korištenje tekuće rezerve

Usvojena je Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće rezerve za period I - IX 2020. godine, koju će Ministarstvo finansija i trezora BiH dostaviti Parlamentarnoj skupštini BiH.

Prema Informaciji, u prvih devet mjeseci ove godine odobreno je 200.000 KM od ukupno planiranih 29.880.000 KM budžetske rezerve.

Ministarstvu vanjskih poslova BiH je 26. 3. 2020. godine odobreno 50.000 KM za evakuaciju iz Italije državljana BiH kojima je bilo neophodno organizovati povratak u svrhu zaštite zdravlja tokom pandemije virusa korona.

Ministarstvu sigurnosti BiH je 6. 2. 2020. godine odobreno 100.000 KM u svrhu pružanja pomoći Republici Turskoj u saniranju posljedica zemljotresa koji se desio u januaru ove godine.

Osim toga, Ministarstvu civilnih poslova BiH je 16. 9. 2020. godine odobreno 50.000 KM za osiguranje novca na ime troškova skladištenja, špedicije i transporta proisteklih iz Ugovora o nabavci vakcina sa Globalnom alijansom za vakcine (GAVI) protiv bolesti Covid - 19 putem mehanizma Covax, a koja će biti izvršena u narednom periodu.

Odobreni izgradnja i opremanje GP Osoje i Doljani

Odobren je višegodišnji projekt "Izgradnja i opremanje graničnog prijelaza Osoje", procijenjene vrijednosti 4.200.000 KM. Na sjednici je donesena i Odluka o odobravanju višegodišnjeg projekta "Izgradnja i opremanje graničnog prijelaza Doljani", procijenjene vrijednosti 4.200.000 KM.

Ugovorom o graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske Granični prijelaz Osoje - Vinjani Gornji određen je kao međunarodni granični prijelaz za putnički saobraćaj, uz promet praznih kamiona, a Granični prijelaz Doljani - Metković kao međunarodni granični prijelaz za putnički saobraćaj.

Izgradnja i opremanje ova dva granična prijelaza bit će finansirani iz sredstava koja su Upravi za indirektno oporezivanje odobrena Zakonom o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020. godinu.

Uprava za indirektno oporezivanje je planirala izgradnju graničnih prijelaza Osoje i Doljani, jer raspoloživa infrastruktura na postojećim ne zadovoljava ni minimum uslova propisanih Pravilnikom o standardima i uslovima izgrađenosti i opremljenosti graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini.

Imenovan UO Agencije za osiguranje u BiH

Odlučeno je o imenovanju članova Upravnog odbora (UO) Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini, nakon što je dosadašnjem sazivu istekao mandat polovinom ove godine.

Ministarstvo finansija i trezora predložilo je tri člana UO uime Vijeća ministara BiH, dok su entitetska ministarstva finansija dostavila svoje prijedloge za imenovanja po dva člana u skladu sa Zakonom o Agenciji za osiguranje u BiH.

Predsjednik i članovi UO Agencije za osiguranje u BiH imenovani su na period od tri godine.

Nema saglasnosti o "Lipi"

Nije postignut konsenzus tokom glasanja o Prijedlogu odluke o uspostavljanju privremenog prihvatnog centra za smještaj migranata "Lipa", te će ova odluka biti ponovo na dnevnom redu u drugom krugu glasanja, saopćilo je Vijeće ministara BiH.