U Drugostepenu stambenu komisiju za dodjelu zamjenskih stanova, obnovu ranije zaključenih ugovora o korištenju stanova i dodjelu stanova na korištenje iz stambenog fonda prijašnjeg Federalnog ministarstva odbrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je imenovala Zdravka Buljetu (predsjednik), Azru Koso i Muhameda Bajrića (članovi), na period od jedne godine.

U Vijeće infrastrukture prostornih podataka Federacije BiH imenovala je, na period od pet godina, Željka Obradovića (predsjednik), Josipa Nikolića, Aldena Kajtaza, Mehmeda Ceru, Bešću Alibegovića, Asima Pandžića, Ajšu Softić, Mirsada Hajdarevića, Marinka Bošnjaka, Renata Škrobu i Belmiru Hadžiabdić (članovi).

Vlada je Nadzornom odboru BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne saglasnosti za razrješenje Rijada Mutapčića s pozicije vršioca dužnosti izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa, zbog isteka perioda na koji je imenovan, te za imenovanje Jasmina Skenderagića za vršioca ove dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci, saopćila je Vlada FBiH.