Federalna vlada danas je usvojila informaciju o planiranju, odobravanju i raspodjeli budžetskih sredstava za kazneno-popravne zavode. Stajalište Vlade je da se kazneno-popravni zavodi budu razdvojeni na sedam budžetskih korisnika prilikom planiranja budžeta za 2021. godinu.

Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da, prije dostave budžetskih instrukcija o načinu i elementima izrade Dokumenta okvirnog budžeta za period 2021.-2023. godina kazneno-popravnim zavodima, poduzme aktivnosti s ciljem da svih sedam kazneno-popravih zavoda i Odgojno-popravni zavod Orašje dobiju status budžetskog korisnika u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH.

Centralna harmonizacijska jedinica ovog ministarstva dužna je da izmijeni Pravilnik o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH u dijelu Jedinica za internu reviziju na nivou FBiH.

Federalno ministarstvo finansija treba da omogući unos podataka u aplikacije i organizira obuku za rad u ovim aplikacijama, a Federalno ministarstvo pravde da organizira aplikacijski rad u aplikaciji za centralizirani obračun plaća.

Vlada FBiH je na dužnost v.d direktora Kazneno-poravnog zavoda poluotvorenog tipa u Bihaću, na period do 60 dana, danas imenovala Edhama Veladžića.