Ministarstvo će, u saradnji s Federalnom upravom za inspekcijske poslove, izvršiti i dodatne provjere putem nadležnih organa i institucija za sve nerealizirane zahtjeve za koje nisu mogli biti utvrđeni period gradnje i visina uloženih sredstava.

Ministarstvo će, u saradnji sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove, za 74 nerealizirana zahtjeva za koje je kao dokaz investicije dostavljena procjena vještaka za izgrađene objekte, osigurati orto-foto snimak iz 2008. i 2012. godine, kao i druge raspoložive podatke, radi usporedbe podataka i skica o izgrađenim objektima u tom periodu.

Nakon realizacije ovih aktivnosti, Federalno ministarstvo će informisati Vladu FBiH i predložiti način rješavanja nerealiziranih zahtjeva.

Federalna vlada je danas usvojila Program utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva u iznosu od 87.000.000 KM.

Ovo ministarstvo će Programom podrški raspoređena sredstva doznačiti njihovim korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi.

Kontrola u fazi proizvodnje na terenu potencijalnih korisnika, kao i u toku prikupljanja i obrade dokumentacije vezano za proizvodnju, a prije dostavljanja zahtjeva Federalnom ministarstvu, nadležnost je poljoprivrednih kantonalnih inspektora odnosno ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava u cilju osiguranja namjenskog utroška sredstava.

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, kao i kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih Programom podrški, uključujući i kontrolu izdate dokumentacije koju dostavlja korisnik, nadležnost je Federalnog poljoprivrednog inspektorata i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.