Odobrena sredstva bit će prenesena na transakcijski račun Federalnog ministarstva finansija otvoren kod Union banke Sarajevo, a nakon prijenosa sredstava će ovi transakcijski računi biti zatvoreni.

Ova sredstva će biti korištena za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja iz propisa o doprinosima u skladu s članom 4. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Federalno ministarstvo finansija će u roku od 90 dana od dana prijenosa ovih sredstava Vladi Federacije BiH podnijeti izvještaj o njihovom namjenskom utrošku.

Kako je navedeno u obrazloženju, ova odluka je donesena jer je članom 12. Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica propisano da u periodu dok traje stanje prirodne nesreće i 60 dana po njenom prestanku, propisi doneseni na nivou Federacije BiH kojima je uređeno namjensko korištenje sredstava neće biti primjenjivani.

Stoga ova sredstva mogu biti korištena isključivo za saniranje zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica proglašenog stanja nesreće. Također, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća, izmijenjena je prethodna odredba prema kojoj se novčana sredstva ostvarena prodajom preduzeća prebacuju na posebni (ESCROW) račun Budžeta Federacije BiH, te Zakonom više nije propisano njegovo postojanje.