- Sljedeći korak je usvajanje prijedloga zakona na Domu naroda. Zahvaljujem se predsjedavajućem i zastupnicima iz svih stranaka na podršci zakonu - rekao je predlagač ovog zakona poslanik Kluba SDP-a BiH Irfan Čengić.

Istakao je da za razliku od RS, do sada u Federaciji nije bilo moguće registrovati taxi vozilo koje bi bilo prilagođeno osobama sa invaliditetom.

- Nakon usvajanja zakona kantoni će regulisati svoje podzakonske akte koji će konačno omogućiti specijalizirana vozila za osobe sa invaliditetom - dodao je Čengić.

Na 10. sjednici Zastupničkog doma usvojen je i Nacrt zakona o specijalnoj edukacijsko-rehabilitacijskoj, logopedsko-audiološkoj i socijalno-pedagoškoj djelatnosti, kojeg je predložila zastupnica prof.dr. Meliha Bijedić (SDBiH).

Meliha Bijedić

Zakon će u daljoj proceduri biti upućen nadležnim ministarstvima na svim kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine, a potom u roku od najviše 60 dana održat će se javna rasprava.
Posljedica nepostojanja propisa rezultira nemogućnošću kontrole usluga koje se pružaju na tržištu, posebno u ustanovama koje se brinu o osobama sa invaliditetom.

Upravo iz tih razloga važan je i ovaj Zakon. To je značajna oblast, posebno za najranjiviju kategoriju – djecu, ali i za sve osobe sa invaliditetom, a nije uređena.

Predloženim Zakonom uredili bi se poslovi specijalnog edukatora i rehabilitatora, logopeda i audiologa i socijalnih pedagoga, uvjeti za obavljanje ovih djelatnosti, dužnosti, stručni nadzor nad radom stručnjaka iz navedenih područja.

Ovim zakonom, bilo bi jasno definisano ko može i ko treba da radi sa osobama sa invaliditetom, kako radi, da li prati nove pristupe u radu sa djecom s posebnim potrebama, osobama sa invaliditetom, govorno-jezičkim poteškoćama i socijalno isključenim osobama.

Bilo bi osigurano poštivanje Evropskih konvencija kojih je naša zemlja potpisnik, a prije svega, osobama sa invaliditetom bilo bi osigurano jedno od osnovnih prava – pravo na adekvatnu zaštitu.

Profesorica Bijedić, prilikom elaboracije Zakona, podsjetila je zastupnike u Parlamentu FBiH da su u decembru jednoglasno usvojili 18 Zaključaka za poboljšanje uvjeta u Pazariću i drugim institucijama sličnog karaktera.

Pozvala je sve institucije, ministarstva, tijela i pojedince, označene kao nosioce realizacije ovih zaključaka, da užurbano rade na završetku aktivnosti implementacije zaključaka sa tematske sjednice kako bismo osigurali poboljšanje stanja u institucijama koje brinu o osobama sa invaliditetom.