Predsjednik kntonalne vlade Nevenko Herceg za Fenu kaže kako su, prije svega, čekali na rješenja viših nivoa vlasti.

- Jasno je kako, kod donošenja ovako ozbiljnih zakonskih rješenja, treba uzeti u obzir sve specifičnosti HNK, od činjenice da smo pandemijom najpogođeniji kanton i da nam je veliki dio privrede pogođen donesenim mjerama, do nužnosti i političkog usaglašavanja prije konačnog stavljanja zakonskog rješenja na glasanje pred članove Vlade i Skupštine. Međutim, sada već, u samoj završnici, mogu bez zadrške kazati kako će HNK dobiti jedan od kvalitetnijih, inovativnijih i sadržajnijih koronazakona u zemlji. Imat ćemo Zakon s nizom konkretnih rješenja kojima subvencioniramo desetak hiljada ličnih dohodaka, održavamo poticajnu politiku u strateškim privrednim granama, značajno ublažavamo teret pogođenih privrednih grana kojima otvaramo prostor za oporavak i sprečavamo daljnji gubitak radnih mjesta, čuvajući tako i demografsku sliku HNK – istaknuo je Herceg.

Od početka je, kaže, upozoravao kako će federalni "korona zakon", u obliku u kojem je usvojen, glavninu tereta krize prebaciti na kantone, gradove i općine.

- Sada kada je to tako, HNK će se predloženim zakonskim rješenjem postaviti krajnje odgovorno, potpuno razumijevajući finansijsku situaciju u pojedinim gradovima i općinama. Naime, idemo s intencijom da Kanton preuzme subvencioniranje najniže plaće za desetak hiljada pogođenih radnih mjesta u ugroženim sektorima, čime direktno rasterećujemo naše jedinice lokalne samouprave – pojašnjava.

Utvrđena su, navodi, oslobađanja od određenih fiskalnih i parafiskalnih nameta (oslobađanje od plaćanja dijela tekuće koncesijske naknade i naknade za zakup poljoprivrednog zemljišta, oslobađanje od plaćanja boravišne takse i članarine Turističke zajednice te oslobađanje od plaćanja drugih administrativnih taksi), kao poticaj privredi i povećanje konkurentnosti na tržištu.

- To je od posebnog značaja za ugostiteljstvo i turizam, ali i indirektan poticaj i jedinicama lokalne samouprave da rade na oslobađanju odnosno ukidanju ili barem smanjenju njihovih parafiskalnih nameta – kaže Herceg.

Predloženi "korona zakon" HNK definira i budžetske i izvanbudžetske uštede, u smislu konkretnih umanjenja plaća izabranih i imenovanih dužnosnika u HNK za 20 posto, umanjenja naknada za članstva u kantonalnim komisijama za 50 posto, kao i umanjenja naknada za članstva u nadzornim i upravnim odborima i drugim kolektivnim upravljačkim tijelima koje imenuju Skupština ili Vlada za 50 posto. Isti pristup očekuju i od kantonalnih izvanbudžetskih fondova.

- Iznimno je bitna stavka i ustrojavanje stabilizacijskog/garantnog fonda, s posebnim podračunom, putem kojeg ćemo subvencionirati poduzetništvo i obrt, turizam i ugostiteljstvo, isplaćivati tekuće transfere i osiguravati garancije za kamate na poduzetničke kredite – zaključio je, napominjući kako će pravo na subvencioniranje moći ostvariti oni poslovni subjekti kojima je zabranjen rad tokom borbe protiv pandemije, uz uvjet da imaju izmirene obveze za doprinose i porez na dohodak uz isplaćene plaće zaključno s februarom ove godine i da nisu otpuštali radnike za vrijeme trajanja zabrane rada.

Vrijeme trajanja subvencioniranja najniže neto plaće bit će od dana početka zabrane rada do vremena prestanka zabrane za svaku pojedinu djelatnost.