Konkursna procedura je okončana početkom 2019. godine. Budući da sve do danas direktor FUP-a nije imenovan, u Komisiji su mišljenja da proceduru treba ponovo provesti.

Ova Komisija na osnovu odredbi člana 72. te člana 73. Zakona o unutrašnjim poslovima Federacije BiH, te člana 61. Poslovnika o radu Zastupničkog doma, smatra da ima nadležnost da se bavi ovim pitanjem.

Komisija za sigurnost Zastupničkog doma ne može naložiti poništavanje konkursa i raspisivanje novog, ali zato ima nadležnesti da Domu predloži zaključak koji su danas i usvojili.

S obzirom na to da su propušteni zakonski rokovi za imenovanje direktora FUP-a, Komisija predlaže Zastupničkom domu da izglasa prtijedlog Komisije i svojim zaključkom obaveže Vladu Federacije, Nezavisni odbor i resornog ministra Aljošu Čamparu da ponište prethodno okončani konkurs za direktora FUP-a i da raspišu novi.

U Komisiju su stava da je zbog perioda od dvije godine, koliko je prošlo od konkursa, moglo doći do odstupanja ili promjene uvjeta koje su kandidati morali ispunjavati da bi bili imenovani.

Komisija, kako saznajemo, pod "promjenom uvjeta" podrazumijeva da su zakonski uvjeti za imenovanje direktora FUP-a iz člana 54. Zakona o unutrašnjim poslovima promjenjiva kategorija te da ne mora značiti da kandidati sa ranije utvrđene rang-liste i sada zadovoljavaju kriterije da budu imenovani.

Primjera radi, uvjeti koji su se mogli promijeniti u ove dvije godine, su: da je kandidat zdravstveno sposoban da obavlja dužnost direktora FUP-a, da mu nije izrečena krivična sankcija, da protiv njega nije potvrđena optužnica, da za vrijeme trajanja mandata ne ispunjava uvjete za penzionisanje, da nije član političke stranke, da nije disciplinski kažnjavan zbog povrede službene dužnosti... 

Imajući u vidu sve navedeno, od prisutnih članova Komisije na današnjoj sjednici, šest njih je glasalo za zaključak da se konkurs za direktora FUP-a treba poništiti i raspisati novi, a to su parlamentarci iz SDA, SDP-a i DF-a, a dva člana su bila protiv - Petar Galić i Ante Baković.

Komisiju čine Damir Mašić, predsjednik, Hajrudin Žilić zamjenik predsjednika te članovi Irfan Čengić, Eldin Vrače, Zijat Mušić, Hamdija Abdić, Sanela Prašović-Gadžo, Salko Zildžić, Petar Galić, Elzina Pirić i Ante Baković.

Lista kandidata koju je sačinio Nezavisni odbor nakon provedene konkursne procedure izgleda ovako: Ukupno osvojenih 97 bodova ima Zoran Galić, a zatim slijede Milan Galić s 96 bodova, Ensad Korman s 89,5 bodova, Robert Perić s 89 bodova, Ljuban Frljić s 83,3 boda, Mustafa Hujdurović sa 79,6 bodova i Zoran Čegar s ukupno osvojenih 78,8 bodova.