Prema ovom prijedlogu, osobe koje su započele postdiplomski studij za sticanje stepena magistra nauka ili umjetnosti i doktora nauka, prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog zakona, imaju pravo steći taj naučni stepen zaključno sa 30. septembrom 2025. godine.

Također, student koji je započeo studij po predbolonjskom sistemu studija imaju ga pravo okončati do 30. septembra 2025. godine.

Iako je izmjenom Zakona bilo predloženo da se rok produži do 2022. godine, zastupnici su usvojili amandman te su ovaj rok produžili do 2025. godine.

Ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Anis Krivić u svom uvodnom izlaganju obrazložio je da je resorno ministarstvo zaprimilo veći broj molbi i zahtjeva za prolongiranje tog roka, koji po važećem zakonu ističe 30. septembra ove godine.

U njima je ukazano na nepovoljan položaj studenata koji studiraju po predbolonjskom sistemu, ukoliko im se ne produži rok za završetak studiranja.

Ovom izmjenom, kako je navedeno, rok je pomjeren za dvije godine, kako bi se izašlo u susret studentima koji studiraju po predbolonjskom sistemu, a takvih u ovom trenutku imamo 2.117.

Na istoj sjednici zastupnici su usvojili i Odluku o prihvatanju zaduženja po Ugovoru o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Projekt energetske efikasnosti u javnim zgradama u KS.

Kako je pojasnio ministar finansija Jasmin Halaebić, ovim projektom je planirano da se osigura bolja energetska efikasnost, osvjetljenje i sl. i to na 41 objektu, od škola, ustanova do bolnica.

Ukupan iznos zaduženja je osam miliona eura sa rokom otplate od 13 godina i sa tri godine grejs perioda. U ovom istom iznos odobrit će se i grant za Sarajevo čime će se uspostavili uvjeti za realizaciju ovog projekta, pojašnjeno je.