Tako je, primjera radi, debelo kasnilo imenovanje predsjedavajućeg Vijeća minstara Bosne i Hercegovine i Vijeća ministara BiH nakon Općih izbora 2018, dok nakon ovih izbora nikada nisu imenovani novi predsjednik i potpredsjednici FBiH ni Vlada FBiH.

Rokovi za konstituiranje vlasti u BiH, u zavisnosti o čemu se radi, propisani su Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, Ustavom Bosne i Hercegovine, Ustavom FBiH, Izbornim Zakonom RS-a, Zakonom o Vijeću ministara BiH, Poslovnikom o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Poslovnikom o radu Narodne skupštine RS-a.

Prije svega, Izborni zakon Bosne i Hercegovine je propisao da Centralna izborna jedinica Bosne i Hercegovine potvrđuje izborne rezultate za organe na svakom pojedinom nivou vlasti, u roku od 30 dana od dana održavanja izbora.

Nivo BiH

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz ranijeg saziva zakazuje konstitutivnu sjednicu novoizabranog Predsjedništva u roku ne dužem od 15 dana, računajući od datuma potvrde službenih izbornih rezultata od CIK-a BiH za za nivo Predsjedništva.

Ustav BiH kaže da je i Zastupnički i Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biti sazvani najkasnije 30 dana nakon njihovog izbora.

Nadalje, predsjedavajućeg Vijeća ministara imenuje Predsjedništvo BiH. Odluka o imenovanju donosi se najkasnije 15 dana nakon održavanja konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma PSBiH u novom sastavu. Odluka o imenovanju se odmah dostavlja Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na odobravanje.

Predsjedavajući Vijeća ministara potom najkasnije u roku od 35 dana imenuje ministre i zamjenike ministara i traži od Zastupničkog doma potvrdu imenovanja.

Postupak imenovanja i potvrđivanja predsjedavajućeg Vijeća ministara bit će završen najkasnije u roku od 22 dana od konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma, a ministara i zamjenika ministara u roku od 70 dana od konstituirajuće sjednice Zastupničkog doma.

Federacija BiH i kantoni

Zastupnički dom Parlamenta FBiH bit će prvi put sazvan najkasnije 20 dana nakon objavljivanja rezultata izbora, piše u Ustavu FBiH.

Skupštine kantona biraju svoje delegate u Dom naroda Parlamenta FBiH u roku od 30 dana od dana ovjere rezultata izbora.

Izbor delegata iz reda bošnjačkog i hrvatskog naroda u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine provodi se odmah po sazivanju Doma naroda Parlamenta FBiH, a najkasnije 30 dana od dana ovjere izbora. Izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH provodi se odmah po sazivanju Narodne skupštine RS-a, a najkasnije 30 dana od dana ovjere izbora u skladu sa ovim zakonom.

Skupštine kantona prvi put bit će sazvane najkasnije deset dana nakon objavljivanja rezultata izbora.

Republika Srpska

Prema Poslovniku o radu NSRS-a, prvu sjednicu Narodne skupštine saziva njen predsjednik prethodnog saziva u roku od 15 dana od dana objave konačnih rezultata.

Izbor delegata u Vijeće naroda Republike Srpske pokreće se prilikom konstituisanja NSRS-a, a održava najkasnije mjesec nakon potvrde izbornih rezultata od CIK-a.