Neovisnost i odgovornost pravosuđa, bila je i tema sastanka predstavnika VSTV-a BiH, Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ), direktora Sudske administracije Norveške i predsjednika Sudskog vijeća Nizozemske koji je danas održan u Sarajevu.

Riječ je o institucijama s kojim VSTV BiH sarađuje dugi niz godina u cilju ostvarivanja neophodnih promjena koje vode ka efikasnijem i funkcionalnijem pravosuđu.

Dugogodišnja saradnja i zajednički rad sa Sudskom administracijom Norveške i Sudskim vijećem Nizozemske, rezultirali su vidljivim promjenama što je postavilo snažne temelje za dalji napredak i ono što je za bh. pravosudnu zajednicu iznimno važno, vraćanje povjerenja javnosti u rad institucija.

Da je postignut značajan napredak u segmentu neovisnosti, pokazuju i glavni nalazi Izvještaja o neovisnosti, odgovornosti i kvaliteti pravosuđa BiH, koji je rađen prema kriterijima Evropske mreže pravosudnih vijeća (ENCJ), a koji je tokom sastanka predstavljen, saopćeno je iz VSTV-a BiH. 

Na osnovu dobijenih podataka, VSTV BiH kao regulatorno tijelo, vrši samoprocjenu sistema te usporedbu sa drugim pravosudnim sistemima Europske unije, s ciljem donošenja eventualnih mjera za unapređenje pravosudnog sistema.

Tokom sastanka je analizirano trenutno stanje u pravosudnim institucijama, identifikovani su prioriteti za unapređenje povjerenja u pravosuđe kao i segmenti na kojim će se dodatno raditi u narednom periodu.

Kroz saradnju sa institucijama iz Norveške i Nizozemske, pred VSTV BiH i pravosudne institucije u BiH postavljeni su visoki ciljevi koji vode ka jačanju rada sudova, uvođenju novih radnih praksi te modernizaciji rada pravosuđa.

Pokazatelj svjesnosti VSTV-a BiH, da je pravosuđe jedna od najznačajnijih sfera društva  te da je funkcionalan pravni sistem jedan od osnovnih elemenata demokratskog društva, jeste i spremnost VSTV-a BiH da kontinuirano provodi aktivnosti na unapređenju kapaciteta pravosudnih institucija kroz iskustva i znanja međunarodnih i evropskih institucija.

VSTV BiH će i dalje, sa svojim međunarodnim partnerima, ulagati napore na jačanju djelotvornog, nepristrasnog i nezavisnog pravosuđa, koje građani Bosne i Hercegovine trebaju i zaslužuju, navodi se u saopćenju VSTV-a.