U februaru je na inicijativu zastupnice Jasmine Biščević-Tokić usvojen zaključak kojim se Vladi KS i resornim ministarstvima zabranjuje davanje saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme u organima uprave KS, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim osobama s javnim ovlastima na teritoriji Kantona, javnim preduzećima i javnim ustanovama.

VEZANI TEKST - Skoro milion KM za ugovore o djelu: Kako su ministri "šestorke" namicali novac stranačkim kolegama

Skupština je tada obavezala navedene javne subjekte da ponište javne konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku, kao i da obustave prijeme u radni odnos bez javnog konkursa, a sve prema ranije dobijenim saglasnostima nadležnih organa.

Vlada je odlukom Skupštine bila u obavezi da poništi sve konkursne procedure i imenovanja direktora i članova uprava javnih subjekata.

I za vrijeme trajanja moratorija Vlada je sklapala ugovore o djelu, te je po tom osnovu iz budžeta isplaćeno skoro milion maraka, o čemu je Faktor već pisao. Novac se davao stranačkim kolegama, poznanicima, prijateljima po raznim osnovama. 

Već 23. marta 2020. zastupnik Elmedin Konaković predložio je da se moratorij o zapošljavanju u Kantonu Sarajevo koji je izglasala Skupština KS stavi van snage zbog tada aktuelne situacije sa koronavirusom, kako u određenim sektorima ne bi bilo problema sa obavljanjem redovnih poslova.

Premijer Vlade Kantona Sarajevo Mario Nenadić je na toj sjednici Skupštine kazao da Vlada KS predlaže stavljenje moratorija van snage zbog alarmantne situacije i potrebe za novim uposlenicima naročito u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Predložio je i da se precizira da se zapošljavanje ne može vršiti bez prethodne saglasnosti Vlade. Tada je 19 zastupnika glasalo da se moratorij stavi van snage.

Nije dugo potrajalo pa je zamjenica predsjedavajućeg Skupštine KS Danijela Kristić predložila ponovno uspostavljanje moratorija.

Tako je na sjednici održanoj 28. septembra donesen zaključak o zabrani davanja saglasnosti za prijem u radni odnos uposlenika na određeno i neodređeno vrijeme za zaključivanje ugovora o djelu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima u organima uprave Kantona Sarajevo, zavodima, direkcijama, agencijama, upravnim organizacijama, pravnim licima sa javnim ovlaštenjima na teritoriji Kantona Sarajevo, javnim preduzećima i javnim ustanovama, čiji je osnivač Kanton, budžetskim i vanbudžetskim fondovima, te u privrednim subjektima u kojima Kanton učestvuje sa najmanje 50 posto ukupnog kapitala.

Naloženo je navednim subjektima da obustave sve aktivnosti na izmjenama i dopunama osnivačkih akata i pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta. Također se nalaže obustavljanje internih premještanja zaposlenika unutar ustanova, preduzeća, organa uprave i ministarstava.

Iz Zaključka se izuzimaju odgojno-obrazovne, visokoškolske ustanove, zdravstveni radnici u zdravstvenim ustanovama, Uprava policije, Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo za hitna i opravdana zapošljavanja uz obaveznu prethodnu saglasnost Vlade Kantona Sarajevo. Izuzima se i zapošljavanje kroz realizaciju programa Službe za zapošljavanje KS.

Izuzimaju se subjekti koji su već dobili saglasnost Vlade za prijem uposlenika na određeno vrijeme, gdje postoji opasnost da bi zbog započetih poslova u procesu rada istjecanjem ili prekidom ugovora na određeno vrijeme mogle nastupiti veće štete za predmetnog subjekta.

VEZANI TEKST - Skupština: Zaustavljeno zapošljavanje u Kantonu Sarajevo, Vlada ne može smjenjivati direktore

Navedeni subjekti obavezuju se da odmah i bez odlaganja ponište javne konkurse za prijem u radni odnos koji su u toku, kao i da obustave prijem u radni odnos bez javnog konkursa, a sve prema ranije dobijenim saglasnostima nadležnog organa.

Obavezuje se Vlada Kantona Sarajevo, nadzorni i upravni odbori, ovisno o nadležnosti, da ponište pokrenute konkursne procedure i obustave sve dalje postupke razriješenja, izbora i imenovanja direktora i članova uprava,upravnih i nadzornih odbora javnih subjekata.

Koliko je dosljedna opozicija govori i činjenica da je zastupnik SDP-a Samir Suljević u martu komentarisao uvođenje moratorija na prijedlog zastupnice SDA, a da bi za istu glasao na posljednjoj sjednici. 

Naime, Suljević se 11. marta žalio na zabranu zapošljavanja postavljajući pitanje ko će odgovarati i platiti odštete po tužbama. 

Podsjećamo, na prošloj sjednici moratorij je izglasalo 19 zastupnika.