Primjera radi, kod predstojećeg vanrednog povećanja penzija koje ide 3,5 posto sa junskim penzijama, nosioci najnižih penzija će dobiti povećanje od samo 14,35 KM jer toliko iznosi 3,5 posto od 410 KM. A recimo penzioneri čija penzija je 700 KM će dobiti povećanje od 24,5 KM. 

"Tačno je da sve penzije imaju isti procenat povećanja"

Zatražili smo komentar federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače.

- Tačno je da sve penzije u FBiH, izuzev najviših, imaju isti procenat povećanja, međutim treba napomenuti da je to opće prihvaćen princip u uporednom pravu kada su u pitanju tzv. bodovni sistemi izračuna penzije, koje pravično i na isti način vrednuju svaku konvertibilnu marku koju osiguranik uplati za doprinose PIO gdje je visina penzije odraz uplaćenih doprinosa.

Drugačije postupanje favoriziralo bi kategorije koje uplaćuju najmanje doprinosa za PIO i u konačnici dovelo do porezne evazije (izbjegavanje) gdje bi vjerovatno većina osiguranika tada plaćala minimalne uplate.

Takvo postupanje bi najviše "oštetilo" osiguranike koji penziju ostvaruju sa punim stažom osiguranja, 40 godina, jer bi imali situaciju da naprimjer osoba sa 15 godina staža i osoba za 40 godina staža imaju približno isti iznos penzija, što opet nije pravedno. Pri tome posebno ističemo da se kategorija korisnika najnižih penzija štiti kroz činjenicu da su samo najniže penzije u više navrata bile povećane, što je svakako bilo opravdano imajući u vidu relativno nizak iznos ovih penzija, povećanje cijena i slično - navodi Drljača.

Upitali smo kako ocjenjuje standard penzionera u Federaciji BiH.

"U FBiH se mora raditi na povećanju plaće" 

- Teško je dati odgovor na ovo pitanje ako se ima u vidu činjenica da polovina penzionera ostvaruje najniži iznos penzije, koji nije dostatan za normalan život i podmirenje troškova. Dakle, u FBiH se mora raditi na povećanju primanja / plaće što će dovesti do boljeg života radnika u vrijeme dok aktivno rade, odnosno, do značajno bolje penzije kada se za nju steknu uvjeti - kazao je Drljača.

U Federaciji je oko 427.000 penzionera.