open-navfaktor-logo
search
Intervju
Marinković: Kasnimo u digitalnoj transformaciji, pa možemo doći u situaciju da ćemo izvoziti samo poluproizvode
Zdravko Marinković, predsjednik Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine, u intervju za Faktor govorio je o cirkularnoj ekonomija i zelenim lancima vrijednosti, o vanjskotrgovinskom poslovanju, sajmovima privrede i digitalizaciji poslovanja.
03.01.2023. u 20:54
get url
text
Zdravko Marinković
Zdravko Marinković

Skupština Vanjskotrgovinske komore BiH usvojila je Program rada i finansijski plan za 2023. godinu. Koliko će iznositi budžet i šta će se raditi?

Komora je samostalna, nevladina, nepolitička i neprofitna javno pravna asocijacija privrednih subjekata i privrednih asocijacija s teritorije Bosne i Hercegovine. Njene aktivnosti su usmjerene na razvoj i unapređenje ekonomskih odnosa bh. privrede s inostranstvom, uključujući i partnerski odnos i zastupanje interesa članova kod nadležnih organa Bosne i Hercegovine i odgovarajućih asocijacija u inostranstvu. Sredstva za rad Komore osiguravaju se iz članarine i kotizacije koju plaćaju njeni članovi, prihoda ostvarenih obavljanjem poslova javnih i stručnih ovlaštenja, naknade za konsalting i druge stručne usluge te sponzorstva i donacija. Planirani iznos budžeta za 2023. godinu ostao je, skoro, isti kao i 2022. godine, a njegova realizacija zavisit će od priliva sredstava na osnovu navedenih izvora finasiranja. Značajan dio sredstava našeg budžeta koristiće se za organizovan nastup naše privrede na specijalizovanim sajmovima u inostranstvu. Što se tiče Programa rada Komora će se intenzivno baviti da bh. poslovnoj zajednici osigura pravovremene informacije i pruži kvalitetnu uslugu, a s ciljem povećanja izvoza i smanjenja izvozno-uvoznog deficita. Prema ovom dokumentu, Komora će provoditi sljedeće aktivnosti: unapređenje zakonske regulative u oblasti vanjskotrgovinskog poslovanja, digitalizacije, cirkularna ekonomija i zeleni lanci vrijednosti, unapređenje internacionalizacije i ostale projektne aktivnosti.

Šta će se uraditi na unapređenju zakonske regulative u oblasti vanjskotrgovinskog poslovanja?

Komora je inicirala izmjene i dala prijedloge za izmjenu zakonskih i podzakonskih akata (njih oko 90), s ciljem boljeg pozicioniranja i povećanja konkurentnosti privrednika u BiH. Inicijativa se odnosi na Zakon o PDV-u, Zakon o akcizama, Zakon o carinskoj politici i Zakon o carinskoj tarifi, inicijative za preuzimanje i usvajanja nephodnih direktiva, inicijative iz oblasti transporta...  Dakle, aktivnosti koje su usmjerene ka unapređenju poslovnog ambijenta te jačanju sposobnosti za povećanje izvoza, a koje su započete tokom zadnjih par godina, bit će nastavljene i u narednoj godini, s tim da će se veća pažnja posvećivati aktivnostima kojima je cilj smanjivanja uticaja globalnih kriza na samo vanjskotrgovinsko poslovanje domaćih preduzeća. Na osnovu dosadašnjih iskustava i realnih učinaka, možemo konstatovati da je jedan od značajnih  instrumenata za podizanje konkuretnosti privrede Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba u Bosnu i Hercegovinu.

Šta se podrazumjeva pod digitalizacijom?

Primjena digitalnih platformi u privrednim društvima nesumnjivo nosi sa sobom velike koristi koje se ostvaruju kroz praćenje proizvodnih procesa u realnom vremenu, kroz praćenje npr. efikasnosti operatera, mašina, radnih naloga, kao i svih drugih drugih procesnih parametara. Dakle, radi se, prije svega, o procesu digitalizacije poslovanja. Naime, mi se sada nalazimo u Industriji 4.0, odnosno takvo je okruženje, takva je EU, takav je svijet, a istovremeno sve procjene govore da se Bosna i Hercegovina, nažalost, još uvijek nalazi u Industriji 2.0. Ukoliko ne budemo radili na digitizaciji, digitalizaciji i digitalnoj transformaciji, gubit ćemo sve više korak, tako da će i konkurentnost naših kompanija sve više padati. Usljed toga možemo doći u situaciju, da umjesto proizvoda više faze  prerade, izvozimo poluproizvode ili proizvode niže faze prerade. Komora je u svojim smjernicama dugoročnog rada utvrdila digitalizaciju kao poseban fokus rada u okviru čega treba da našim kompanijama pomognemo, da im približimo mogućnosti i podstaknemo ih, i da vidimo načine na koje mogu da digitalizaciju primjenjuju u što više procesa svoje proizvodnje. 

Šta predviđa cirkularna ekonomija i zeleni lanci vrijednosti?

Usvajanjem Zelene agende za Zapadni Balkan 2020, zemlje Zapadnog Balkana su prihvatile Evropski zeleni dogovor i time se obavezale na provođenje mjera i poštovanje mjera u pet oblasti od kojih je jedna i zelena/cirkularna ekonomija. Potpisivanjem Sofijske deklaracije BiH se obavezala na postizanje klimatske neutralnosti do 2050. godine, te prihvatila stavke razvoja i saradnje koje uključuju cirkularnu ekonomiju kao način integracije BiH u industrijske lance EU. U BiH je evidentan nedostatak strateškog, i regulatornog okvira za podršku tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji. Radi približavanja pomenute oblasti domaćim kompanijama, Komora je ove godine pokrenula i učestovala u nizu aktivnosti vezanih za zelenu tranziciju i cirkularnu ekonomiju, a na istim aktivnostima ćemo intezivnije raditi i 2023. godine.

U domenu cirkularne ekonomije planiramo dati doprinos u pripremi strateških dokumenata u oblastima zelene i cirkularne ekonomije, posebno za prilagođavanje legislativnog okvira potrebama privatnog sektora, te raditi na poboljšanju komunikacije nadležnih institucija s privatnim sektorom. Razumijevanja radi, u procesu zelene tranzicije bh. kompanija ključnu ulogu imaju nacionalni standardi i propisi koji se tiču zaštite životne sredine i kontrole proizvodnje a koji moraju biti usaglašeni s principima Evropskog zelenog dogovora i kao takvi moraju biti pokretač industrijskih promjena u BiH. Bosna i Hercegovina mora uložiti značajne napore i dugoročno razvijati procese čiji je krajnji cilj postizanje tranzicije ka cirkularnoj ekonomiji. 

Koji su planovi za unapređenje internacionalizacije?

U segmentu razvoja međunarodnih ekonomskih odnosa i internacionalizacije, Komora će narednoj godini raditi na organizaciji nastupa bh. privrednika na 13. međunarodnih sajmova, nizu poslovnih misija i posjeta trgovinskim sajmovima na strateškim tržištima, organizaciji poslovnih foruma i B2B sastanka u zemlji i inostranstvu. Takođe, pružanje informacija i savjetodavnih usluga o pristupu stranim tržištima će biti jedan od fokusa rada. Poznato vam je da, u okviru međunarodnih aktivnosti, Komora zastupa interese bh. privrede i kroz učešće u raznim međunarodnim asocijacijama i organizacijama poput Komorskog investicijskog foruma, Eurokomore, Asocijacije balkanskih komora i dr. Ove godine smo inicirali, a u idućoj godini ćemo nastaviti, saradnju sa Unioncamere i Ara Pacis inicijativom. Imajući u vidu veliki značaj Italije za privredu BiH, naročito u izvoznom smislu, nastaviće se razgovori i aktivnosti sa Unijom italijanskih komora, u cilju sto čvršće saradnje i regionalnog povezivanja privreda zemalja Zapadnog Balkana, Italije i jadranske regije.

Koje su projektne aktivnosti Vanjskotrgovinske komore?

Projekti su važan element rada Komore, posebno s aspakta sticanja znanja i kompetencija naših zaposlenika. Iz oblasti projekata, posebno ćemo se fokusirati na jačanje svijesti o značaju i ulozi primjene cirkularne ekonomije i zelenih lanaca vrijednosti kroz suradnju s međunarodnim programima i institucijama, razvoj kompetencija Komore i bh. firmi za uvođenje zelenih poslovnih modela, promoviranje i uvezivanje bh. firmi sa regionalnim i evropskim zelenim lancima vrijednosti. Kao neizostavan dio svega navedenog jeste obrazovanje i razvoj kompetencija, te će Komora putem svog Instituta za edukaciju i u 2023. godini imati posebno osmišljenu i aktivnu ulogu u pripremi privrede za članstvo BiH u EU, zajedničko djelovanje na privlačenju investicija, povećanju izvoznih mogućnosti, zajednički nastup na trećim tržištima, prijenos znanja i kapaciteta vezano za profesionalno i stručno obrazovanje i lakše i efikasnije uključivanje privrednih subjekata za prijavljivanje i učešće u projektima i fondovima EU.  

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.