Uz ocjenu da je informacija osnova za vođenje pregovora, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste FBiH da u tim za pregovore o kreditu imenuju ovlaštene predstavnike.

Konačna Odluka o zaduženju bit će donijeta po okončanju pregovora sa OFID-om, s kojim će biti utvrđeni konačni uvjeti kreditnog zaduženja po kojem će krajnji dužnik biti Autoceste FBiH.

Federalno ministarstvo finansija će Vladi FBiH podnijeti informaciju o pregovorima i tekst usaglašenog Ugovora između Bosne i Hercegovine i OFID-a, a današnje zaključke dostaviti Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

Naime, na zahtjev lokalne zajednice za izmještanje trase izvan naselja i obradivog zemljišta, te zbog kolizije sa HE Vranduk, trasa glavnog projekta ove dionice je pomjerena istočno, u zaleđe prema strmoj padini. To pomjeranje je promijenilo uvjete na terenu, pa je"dolinska" trasa postala "brdska" sa izrazito teškim uvjetima izgradnje. Ukupna dužina trase na ovoj dionici je također povećana i sada iznosi 5,3 km.

Inače, na ovoj dionici su eksproprisana 24 stambena objekta i postupak eksproprijacije je okončan u cijelosti, u što su Autoceste FBiH uložile više od 7.000.000 KM vlastitih sredstava.