open-navfaktor-logo
search
Primjena od januara
Je li Ured za borbu protiv korupcije KS spreman za provjere sukoba interesa kod funkcionera?
Skupština Kantona Sarajevo, na 54. radnoj sjednici održanoj dana 29. augusta ove godine, donijela je Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo koji će sa primjenom započeti 1. januara 2023. godine.
21.12.2022. u 07:44
get url
text

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo u ovom periodu radio je na prirpremama za primjenu ovog zakona. Naime, zakonom se nadležnost da odlučuje o postojanju sukoba interesa u vršenju javnih funkcija u Kantonu Sarajevo daje ovom uredu.

- Kako je riječ o veoma složenom i zahtjevom zakonu, a u cilju što bolje pripreme za njegovu primjenu i provedbu, Ured je izradio Akcioni plan za provedbu zakona – kazao je Kafedžić.

VEZANI TEKST - Kafedžić: Nosioce javnih funkcija staviti pod što veći pritisak, da rade odgovornije i efikasnije

Akcioni plan, pojašnjava šef Ureda, podijeljen je na pet dijelova (sukob interesa, prijava korupcije, zaštita prijavitelja, jačanje integriteta i kapaciteti Ureda), u zavisnosti od materije koju svaki od njih tretira te sadrži 45 konkretnih aktivnosti Ureda, sa definisanim nosiocem svake od aktivnosti, rokovima za njihovu realizaciju, rizicima i indikatorom za uspješnu realizaciju svake aktivnosti.

- Ovaj dokument služi kao hodogram aktivnosti Ureda čija provedba znači efikasnu provedbu zakona. Ured provodi aktivnosti iz Akcionog plana u skladu sa njihovom dinamikom, propisanom ovim dokumentom – pojasnio je Kafedžić.

Pripreme za provedbu zakona definisane su Akcionim planom i one su različite, dodaje Kafedžić, u zavisnosti na koji dio zakona se odnose.

Tako su pripreme Ureda koje se odnose na oblast sukoba interesa obuhvatale: sveobuhvatnu analizu zakona i izradu prijedloga izmjena / dopuna Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, sačinjavanje liste javnih funkcija na čije se nosioce zakon odnosi, nadogradnju Informacionog sistema Ureda u svrhu uspostave novih registara, izradu idejne skice i idejnog rješenja registra sukoba interesa, uspostavu registra sukoba interesa u informacionom sistemu Ureda, izradu obrasca prekršajnog naloga Ureda za kažnjavanje u slučaju povrede zakona, izradu urneka akta Ureda u postupku utvrđivanja sukoba interesa.

Što se tiče oblasti prijava korupcije, pripremne radnje su obuhvatale aktivnosti Ureda: donošenje instrukcije o postupanju po zaprimljenim prijavama korupcije, prilagođavanje akata Ureda, koji se odnose na prijavu korupcije zakonu, prilagođavanje registra prijava korupcije potrebama zakona, uspostava evidencija koje primjena zakona podrazumijeva.

Pripremne radnje Ureda koje se odnose na zaštite prijavitelja korupcije obuhvatale su: nadogradnju informacionog sistema Ureda, u svrhu uspostave registra zaštićenih prijavitelja korupcije, izradu idejne skice / plana i idejnog rješenja registra zaštićenih prijavitelja korupcije, uspostavu registra zaštićenih prijavitelja korupcije (registar zviždača), izradu urneka akata koji se odnose na zaštitu prijavitelja korupcije, provođenje obuka zaposlenika Ureda koji rade na zaštiti zviždača (provedena dvodnevna obuka zaposlenika Ureda na ovu temu, uz pomoć Vlade Ujedinjenog Kraljevstva).

- Ovo su samo neke od aktivnosti koje je Ured proveo ili su u završnoj fazi provedbe, a koje su poduzete u cilju što bolje pripreme za provedbu zakona – zaključuje Kafedžić.

Nakon donošenja zakona od Skupštine Kantona Sarajevo, Ured je započeo proceduru i zapošljavanja lica koja će direktno raditi na radnim procesima provođenja ovog zakona.

VEZANI TEKST - Kafedžić: Građani moraju shvatiti da je neprijatelj države - korupcija

Kafedžić navodi da je Ured predložio Vladi Kantona Sarajevo da donese odluku kojom će Uredu dati saglasnost da izvrši popunu radnih mjesta, a što je Vlada prihvatila i krajem novembra tekuće godine donijela je predloženu odluku.

- U narednom periodu Ured će realizovati navedenu odluku Vlade Kantona Sarajevo, tako što će shodno zakonskim i podzakonskim aktima, a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu, izvršiti popunu radnih mjesta neophodnih za nesmetano funkcionisanje Ureda u obavljanju svojih nadležnosti – rekao je on dodajući kako je planirano da na ovom zakonu radi pet ljudi.

Kafedžić je pojasnio i na koji način će Ured vršiti provjere eventualnog sukoba interesa:  

- Ured je nadležan za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, donošenje odluke o postojanju sukoba interesa i izricanje sankcije nosiocu javne funkcije koji je u utvrđenom sukobu interesa. Nakon što primjena zakona započne, tj. od 01. januara 2023. godine, Ured će pokretati postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa po službenoj dužnosti, na osnovu zahtjeva institucije u kojoj nosilac javne funkcije vrši javnu funkciju, zahtjeva fizičkog ili pravnog lica i na lični zahtjev nosioca javne funkcije, a shodno članu 12. st. (1) i (2) zakona.

Nakon što Ured pokrene postupak za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, u roku od 15 dana je dužan o istom obavijestiti nosioca javne funkcije i zatražiti njegovo pismeno izjašnjenje na navode iz obavijesti. Nosilac javne funkcije dužan je dostaviti Uredu navedeno pismeno izjašnjenje, i to u roku od 15 dana od dana prijema obavijesti.

Po službenoj dužnosti Ured će prikupljati isprave i dokaze kojima se utvrđuju činjenice u postupku utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije. Ured, shodno članu 18. stav (2) zakona, ima ovlaštenje obratiti se svim institucijama, privrednim društvima i drugim pravnim licima zahtjevom za dostavu podataka o činjenicama o kojima vode službenu evidenciju, a koje su relevantne za provođenje postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije. Navedeni subjekti dužni su da, u roku od 15 dana od prijema zahtjeva, na način koji odredi Ured, dostave tražene isprave i dokaze Uredu. Ukoliko ovi subjekti ne postupe u roku i propisanom načinu, dužni su da o razlozima nepostupanja, u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva, obavijeste Ured.

Nakon provedenog postupka utvrđivanja postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije, Ured donosi odluku kojom se odlučuje o postojanju sukoba interesa. U slučaju postojanja sukoba interesa nosioca javne funkcije zbog povrede odredbi čl. 5, 6. i 7. zakona, Ured donosi odluku kojom se utvrđuje postojanje sukoba interesa nosioca javne funkcije i nosioca poziva da podnese ostavku ili na drugi način odstupi sa jedne ili više nespojivih funkcija iz čl. 5., 6. i 7. zakona. Nosilac javne funkcije dužan je, u roku od 30 dana od dana prijema navedene odluke, podnijeti ostavku ili na drugi način odstupiti sa jedne ili više nespojivih funkcija iz čl. 5., 6. i 7. ovog zakona i o tome pismeno obavijestiti Ured, shodno članu 19. zakona.

VEZANI TEKST - Kako će Ured za borbu protiv korupcije KS provjeravati sukob interesa u vršenju javnih funkcija?

Ukoliko nosilac javne funkcije ne podnese ostavku ili na drugi način ne odstupi sa jedne ili više nespojivih funkcija u roku od 30 dana, Ured dostavlja odluku kojom se odlučuje o postojanju sukoba interesa instituciji, privrednom društvu, fondaciji ili udruženju u kojoj nosilac vrši nespojivu funkciju. Institucija će na prijedlog Ureda smijeniti nosioca javne funkcije sa nespojive funkcije koju vrši, u roku od 30 dana od dana prijema odluke kojom se odlučuje o postojanju sukoba interesa. Institucija je dužna obavijestiti Ured o radnjama koje je poduzela povodom odluke i zahtjeva Ureda, u roku od 30 dana od dana prijema odluke. U slučaju da nosilac javne funkcije ne podnese ostavku ili na drugi način ne odstupi sa nespojive funkcije, Ured će istog kazniti novčanom kaznom u iznosu od 2.000 KM do 10.000  KM, a što je propisano u članu 65. zakona.

2024 faktor. Sva prava zadržana. Zabranjeno preuzimanje bez dozvole izdavača.