Ima ih koji pokrenu i upravni spor pred sudom, ali se pri tome nameću mnoga pitanja poput onih da li poslodavci i tokom sudskog postupka mogu obavljati svoju djelatnost. Ili da li se uprkos ubjeđenjima da ništa ne duguju Poreznoj upravi, ipak vode kao porezni dužnici, i da li sa takvom kvalifikacijom mogu da se prijavljuju na tendere.

Podnesena tužba ne odlaže izvršenje 

- Ako porezni obveznik nije izmirio porezne obaveze koje je utvrdila Porezna uprava Federacije BiH, donosi se rješenje na koje porezni obveznik može izjaviti žalbu. O žalbi odlučuje drugostepeni organ, a to je Federalno ministarstvo finansija. Nakon donošenja rješenja drugostepenog organa, porezni obveznik ima pravo da u roku od 30 dana od dana dostavljanja rješenja pokrene upravni spor pred nadležnim sudom. Podnesena tužba ne odlaže izvršenje konačnog upravnog akta. Porezni obveznik može obavljati svoju djelatnost, bez obzira na spor koji se vodi pred nadležnim sudom i bez obzira na postojanje neizmirenih poreznih obaveza - kazali su nam u Poreznoj upravi FBiH.

Dodatno pojašnjenje smo zatražili od direktora PUFBiH Šerifa Isovića.

- Porezni obveznik za vrijeme upravnog spora koji je pokrenuo pred nadležnim sudom može da radi. On se vodi kao porezni dužnik. Da bi učestvovao na tenderu treba dobiti porezno uvjerenje na kojem treba biti stanje njegovog konačnog duga. Da li će osoba koja vrši nabavku prihvatiti ovog poreznog dužnika, ne odlučuje porezna uprava - kazao nam je Isović

U Poreznoj upravi smo pitali da li u slučaju pokretanja sudskog postupka PUFBiH čeka epilog ili nevezano za taj postupak naplati dug.

- Porezna uprava naplatu poreznih obaveza vrši nakon donošenja konačnog i izvršnog rješenja Federalnog ministarstva finansija i nastavlja postupak do potpunog izvršenja porezne obaveze, a iz razloga što podnesena tužba ne odlaže izvršenje drugostepenog rješenja. Međutim, sud može donijeti privremenu mjeru osiguranja, kojom se odlaže izvršenje rješenja do okončanja sudskog postupka - kazali su nam.

Prokomentirali su i situaciju šta se čini, ukoliko PU FBiH naplati dug, a sud utvrdi da porezni obveznik nema dugovanja.

Presuda u korist poreznog obveznika 

- Donošenjem presude nadležnog suda u upravnom sporu u korist poreznog obveznika, (tj. usvajanjem tužbenog zahtjeva), kojim se poništava osporeno rješenje Federalnog ministarstva finansija, poništavaju se i zadužene i evidentirane porezne obaveze. Porezni obveznik koji je izvršio plaćanje poreznih obaveza, ima pravo na povrat plaćenog iznosa koji je u upravnom sporu poništen. Postupak povrata poreznih obaveza definisan je Poglavljem XIV Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH i Pravilnikom o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa trezora Federacije BiH - navode iz Porezne uprave FBiH i dodaju:

- Međutim, prema dosadašnjoj praksi, sud u rijetkim slučajevima donosi meritorne odluke, odnosno da porezni obveznik nema dugovanja, nego u večini slučajeva donosi odluke kojim se postupak vraća na ponovno odlučivanje.