S obzirom na to da je ovo četvrta godina kako se izdvaja novac građana Federacije za rješavanje stambenog pitanja osoba do 40 godina, postavlja se pitanje ko diktira kriterije za dobijanje kredita, da li Vlada FBiH kao sufinansijer traži povratne informacije sa terena o utrošku novca.

Kontroliše li se utrošak izdvojenih miliona

- Union banka definiše kriterije. Mi smo odlukom o izdvajanju sredstava definisali generalne kriterije po kom principu i po kom osnovu se taj novaca doznačava Union banci. Zatim, Union banka shodno svojim internim aktima, ali i aktima Agencije za bankarstvo FBiH, definiše uvjete koji podrazumijevaju ko može aplicirati, koje su to kategorije stanovnika, koja dobna granica, koji su uvjeti, da li je neko kreditno sposoban, kako to dokazuje... - govori nam Alija Aljović, pomoćnik federalnog ministra finansija u Sektoru za budžet i javne rashode.

Upitali smo da li Vlada FBiH ili Ministarstvo finansija kontrolišu utrošak izdvojenih miliona za stambeno kreditiranje mladih.

- Apsolutno. Union banka dostavlja informaciju Ministarstvu finansija, ali po rezultatima javnih poziva. Agencija za bankarstvo je nadležna za nadzor nad kreditnim plasmanima i to se u okviru njihovog redovnog nadzora radi. Ovdje je bitno istaći da Vlada FBiH ulaže polovinu novca, a polovinu osigurava Union banka. Banka posluje po jako strogim pravilima Agencije za bankarstvo i u tom segmentu banka ne bi smjela, ne bi trebalo da se odobri bilo kome kredit, a da nije prije svega kreditno sposoban. Prethodno je potrebno da zadovolji one opće uvjete, da je zaposlen, da nema riješeno stambno pitanje. Nismo tu imali bilo kakvih prigovora, koliko sam ja upoznat... - rekao nam je Aljović.

Kontaktirali smo i Union banku. 

- Prilikom formiranja kriterija i uvjeta kreditne linije za mlade, Union banka i Federalno ministarstvo finansija rukovode se zakonskim propisima i najboljim bankarskim praksama, a sve u cilju kreiranja jedne od najpovoljnijih ponuda na tržištu iz ovog segmenta kreditiranja. Osnovni uvjeti kreditne linije (ciljna skupina, namjena, starosna dob i sl.) usaglašavaju se sa Federalnim ministarstvom finansija prije potpisivanja ugovora o kreditu između Union banke i Vlade FBiH. Odluku o odobrenju pojedinačnog stambenog kredita podnosiocima zahtjeva, poštujući Zakon o bankama FBiH i pridržavajući se drugih zakonskih i podzakonskih propisa kao i internih akata, donosi Union banka - pojasnila je Suzana Omeragić, voditelj Odjela za marketing i komunikacije Union banke. 

Kamatna stopa na godišnjem nivou 2,99 posto

Aljović kaže da je i ove godine kamatna stopa za stambeno kreditiranje mladih 2,99 posto na godišnjem nivou, a krajnja starosna dob osoba koje mogu aplicirati je 40 godina.

- Mogućnost za dodatno smanjenja kamatne stope jeste za novorođenu ili usvojenu djecu od dana podnošenja zahtjeva za kredit, pa tako oni klijenti koji u otplatnom periodu dobiju troje djece, mogu ostvariti nižu kamatnu stopu. Maksimalan rok otplate kredita je 20 godina, a maksimalan iznos kredita je 150.000 KM - rekao nam je Aljović.