Utvrđeni su i način i postupak propisivanja i izdavanja tih lijekova te primjene u zdravstvenim ustanovama, kao i način utvrđivanja pozitivne, bolničke i magistralne liste lijekova Kantona Sarajevo.

Ovom odlukom donesena je Pozitivna A lista, na kojoj su lijekovi obuhvaćeni A listom sa Federalne liste lijekova, a koji se finansiraju 100 posto na teret sredstava obaveznog osiguranja, odnosno koje stanovnici KS neće plaćati i dobivat će ih na recept.

Utvrđena je i Pozitivna B lista lijekova na kojoj su lijekovi koji su obuhvaćeni B listom sa Federalne liste lijekova, te lijekovi evidentirani kao potrebni za liječenje osiguranika Kantona Sarajevo, a obezbjeđuju se stanovništvu Kantona Sarajevo sa učešćem Zavoda u cijeni lijeka u iznosu od 10 do 100 posto.

I Bolnička lista lijekova je sastavni dio ove odluke. Ona podrazumijeva lijekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Također je njen sastavni dio i Magistralna i galenska lista lijekova KS, koja sadrži lijekove koji se izrađuju u apotekama za pojedinačnog pacijenta na recept u skladu sa važećom farmakopejom i drugim propisima, ne proizvode se fabričkim putem i koji se izdaju u okviru svojih organizacionih jedinica-apoteka, a propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Kako je obrazložila ministrica zdravstva Zilha Ademaj, u pomenute liste uvršteno je 17 novih lijekova na A listu i 10 novih na B listu.

- Ovim listama je omogućeno ljekarima, kao propisivačima lijekova, a i pacijentima, kao njihovim korisnicima, znatno širi izbor u asortimanu lijekova, jer su uvršteni svi proizvođači, domaći i strani. Na listama se nalazi 37,72 posto lijekova svih pet domaćih proizvođača, 17,26 posto lijekova originalnih stranih proizvođača te 45 posto stranih generičkih lijekova - precizirala je ministrica Ademaj.

Dodala je i kako se ograničenja koja su bila ranije propisana, ne odnose na djecu do navršene 18. godine života, odnosno do 26. godine života za mlade koji koriste inzulinske terapije.