Tako je Vlada utvrdila da je izgradnja dionice autoceste Mostar sjever - Mostar jug na Koridoru Vc, dužine 14,2 kilometra, od javnog interesa za FBiH.

Donesena je i odluka kojom je utvrđeno da je izgradnja dionice autoceste Mostar jug - tunel Kvanj na Koridoru Vc, u dužini od 9,2 kilometara, od javnog interesa za Federaciju BiH. Stupanjem ovih odluka na snagu, prestaju da važe prethodno donosene odluke o utvrđivanju javnog interesa za ove dionice, a radi rokova za postupke eksproprijacije.

Također je obrazloženo da je završen postupak eksproprijacije na poddionici tunel Kvanj - Buna, dok na poddionici Mostar jug - Tunel Kvanj on nije okončan, jer je došlo do izmjene projektnog rješenja. Stoga je donošenje današnje odluke za ovu dionicu bilo potrebno radi omogućavanja pokretanja postupka eksproprijacije nekretnina na ovoj dionici, što je ujedno i preduslov za realizaciju projekta izgradnje autoceste na ovoj dionici. Na dionici autoceste Mostar sjever - Mostar jug potrebno je pokrenuti postupak eksproprijacije.

Izgradnja brzih cesta

Trećom odlukom je utvrđeno da je izgradnja brze ceste Prača - Goražde (Hrenovica - Hranjen - Goražde), u dužini od 18,4 kilometara, kao dio cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, od javnog interesa za Federaciju BiH.

Stupanjem na snagu ove, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju prve faze brze ceste s ciljem cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda, te je ovu odluku bilo potrebno donijeti radi propisanih rokova i pokretanja postupka eksproprijacije.

Današnjim odlukama utvrđeno je i da je JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar korisnik eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju ovih infrastrukturnih objekata, te mu je naloženo da pokrene postupak eksproprijacije nekretnina.

Sredstva za realizaciju odluka osigurat će JP Autoceste FBiH u skladu sa Trogodišnjim planom poslovanja za 2022 - 2024. godina.

Eksproprijacija u Tešnju

Vlada je JP Autoceste FBiH, kao korisniku eksproprijacije, dozvolila ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za nekretnine potpuno eksproprisane rješenjima Službe za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove Općine Tešanj od 19.3.2021. i 13.5.2022. godine. Postupak eksproprijacije je vođen radi izgradnje autoceste na trasi Koridora Vc, dionica Putnikovo Brdo - Medakovo, nakon što je odlukom Vlade FBiH od 23.12.2019. godine utvrđen javni interes za izgradnju ove 8,5 km duge dionice.

Federalna vlada je usvojila izvještaj o radu Nadzornog odbora Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo za period od 1.7. do 30.9.2022. godine. Također, potvrdila je da su BH Telecom d.d. Sarajevo, JP Hrvatske Telekomunikacije d.d. Mostar i JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo dostavili izvještaje o radu svojih nadzornih odbora za isti period.

Vlada Federacije BiH usvojila je informaciju o pristupanju Bosne i Hercegovine Programu Evropske unije za jedinstveno tržište (Single Market Programme), te dala saglasnost na Nacrt međunarodnog ugovora između EU i BiH o učestvovanju naše zemlje u Programu jedinstvenog tržišta.

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalnog hidrometeorološkog zavoda o potrebi podrške za uspostavljanje Regionalnog WIGOS centra Svjetske meteorološke organizacije u BiH (RWC) kao dijela Integrisanog globalnog osmatračkog sistema Svjetske meteorološke organizacije.

Vlada se upoznala sa informacijom o realizaciji svojih zaključaka za period januar-oktobar 2022. godine.

Kadrovska rješenja

Data je prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva UNIS Group d.o.o. za donošenje odluke o imenovanju Mirsada Siručića za direktora ovog privrednog društva na mandatni period od četiri godine, a po okončanju konkursne procedure.

Za učešće u radu i odlučivanju na predstojećim skupštinama privrednih društava danas su opunomoćeni Adnan Mahmutović (Unis Ginex d.d. Goražde) i Amadeo Mandić (JP Međunarodni aerodrom Sarajevo d.o.o. Sarajevo), saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.