- Broj firmi koje su privatizovane u potpunosti je 1.088, dok je broj djelomično privatizovanih firmi 94. Od tog broja, 278 firmi su privatizovane kroz malu privatizaciju. Dakle, u potpunosti je privatizovano 75 posto preduzeća predviđenih za prodaju prema Registru iz 1999. godine - stoji u izvještaju Agencije za privatizaciju FBiH.

Neprivatizovani državni kapital 

Ukupan procenat preduzeća kod kojih je ostvarena potpuna ili parcijalna privatizacija je cirka 81,5 posto. Broj prodatih predmeta imovine preduzeća je 2.612. Novac od ove prodaje pripada preduzeću.

Neprivatizovani državni kapital predviđen za prodaju, prema Registru iz 1999. godine, iznosi oko 7,686 milijardi KM. Ovaj iznos je u prethodnom periodu značajno smanjen uglavnom kroz tekuće gubitke firmi.

Iznos izdanih certifikata po osnovu općih potraživanja, plaća pripadnika oružanih snaga BiH i potraživanja penzionera je 16,04 milijardi KM.

Iznos neutrošenih certifikata na kraju 2021. godine je cirka 5,13 milijardi KM i oni se sada mogu koristiti samo za otkup stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

- U 2021. godini knjigovodstvena vrijednost prodate imovine iznosi 6.832.980,00 KM. Ukupno ostvarena kupoprodajna cijena iznosi 6.118.000,00 KM, a odnosi se na prodaju tri predmeta imovine preduzeća u postupku male privatizacije.

Tri prodaje u prošloj godini

Riječ je o prodaji poslovne zgrade i zemljišta Tehničko-remontnog zavoda Hadžići, a što je prodato za 854.000 KM.

Energopetrol d.d. Sarajevo je prodao Upravnu zgradu Energopetrola, ulica Marsala Tita 36, Sarajevo za 4.525.000,00 KM.

I tu je kupoprodajni ugovor za Farmu purana Johovac u vlasništvu preduzeća Agrokomerc Velika Kladuša potpisan po cijeni od 748.000,00 KM - stoji u izvještaju Agencije za privatizaciju FBiH.

Novac ostvaren prodajom iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u FBiH i kantonalnih agencija s izuzetkom dijela novca za finansiranje agencija, prebacuje se u poseban fond Razvojne banke FBiH.