U skladu s ovim odlukama banke će odobriti jednu ili modalitet više mjera koji će klijentima pomoći da lakše premoste ovaj krizni period, te da u narednom periodu uredno izmiruju svoje kreditne obaveze i uspostave održivi model poslovanja.

Kada je riječ o tome ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza, iz Udruženja banaka navode da prema odlukama Agencija pravo na posebne mjere mogu ostvariti klijenti koji su direktno ili indirektno pogođeni vanrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem „COVID-19“. To znači da je njihova kreditna sposobnost pogoršana, odnosno izvori za otplatu smanjeni čime je onemogućeno ili će biti onemogućeno izmirivanje obaveza prema banci.

Ukoliko se radi o klijentu fizičkom licu u praktičnom smislu to znači da - nema mogućnost za rad uslijed oboljenja, boravka u karantenu ili samoizolaciji; nema mogućnost za rad uslijed gubitka posla jer je kompanija u kojoj je radio zapala u probleme zbog korona virusa; zatim da su klijentu značajno smanjeni prihodi zbog pojave koronavirusa, te drugi slučajevi u kojima je njegova kreditna sposobnost ugrožena zbog koronavirusa. 

Ukoliko se radi o klijentu pravnom licu to znači da mu je smanjena likvidnost/solventnost pojavom korona virusa; da mu dobavljači nisu u mogućnosti isporučivati proizvode ili usluge, te je klijent privremeno obustavio proizvodnju; da su mu kupci prestali raditi ili su smanjili svoje poslovne aktivnosti u značajnom obimu;da su zaposlenici klijenta zaraženi, te je klijent odlukom nadležnih organa morao zatvoriti svoje pogone, kao i to da je poslovanje klijenta pretrpjelo štetu na neki drugi način uslijed koronavirusa.  

U vezi podnošenja zahtjeva iz Udruženja banaka pojašnjavaju da klijenti samostalno trebaju kontaktirati banku i podnijeti zahtjev za odgodu plaćanja kreditnih obaveza. Zahtjev za odobrenje privremenih mjera za ublažavanje servisiranja obaveza prema banci će se podnositi zavisno od poslovne odluke konkretne banke. U nekim slučajevima će to biti isključivo putem internet stranice, a kod nekih drugih banaka će moći telefonski i/ili mailom.  

- Banke mogu pokrenuti moratorij i druge posebne mjere samoinicijativno u okviru redovnog procesa praćenja potraživanja u kašnjenju ukoliko se radi se o klijentu koji je pogođen negativnim efektima vanrednih okolnosti. U ovom slučaju ćete obavijest dobiti putem jednog od bankinih zvaničnih kanala komunikacije - pojasnili su iz Udruženja banaka BiH.

Nakon što klijent u zahtjevu navede razlog zbog kojeg mu je kreditna sposobnost pogoršana, on ulazi u proces razmatranja. U tom se procesu odlučuje o modalitetu koji je najprimjereniji za rješavanje novonastale situacije.

Nakon toga, banka klijentu putem nekog od zvaničnih kanala komunikacije dostavlja ponudu o kojoj se klijent treba izjasniti  na način definisan u ponudi. 

Na pitanje šta podrazumijeva privremeni moratorij iz Udruženja banaka su odgovorili da banke mogu klijentu odobriti moratorij sa maksimalnim rokom trajanja do ukidanja proglašenja stanja „prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine“. Taj moratorij znači da će klijentu banke odložiti plaćanje obaveza (glavnica i kamata ili samo glavnica, u zavisnosti od procjene mogućnosti klijenta) do ukidanja proglašenja stanja nesreće.

U toku privremenog moratorija zaustavlja se obračun dospijeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka privremenog moratorija sva glavnica i obračunata kamata dospijeva, a njihovo se plaćanje vrši prema modalitetu posebnih mjera koje klijent dogovori sa Bankom ili nakon isteka privremenog moratorija ukoliko poseban modalitet ne bude ugovoren.  

U periodu privremenog moratorija neće se obračunavati niti naplaćivati iznos zatezne kamate, naglasili su iz Udruženja banaka. 

Na pitanje šta u ovom slučaju biva s trajnim nalogom ili administrativnom zabranom klijenta, odgovor je  da će trajni nalog uspostavljen za izmirenje obaveza prema bankama biti ukinut klijentu odmah po odobrenju privremene mjere.

- Ako vam se rata skida putem administrativne zabrane potrebno je da po odobrenju privremene mjere Vi informišete vašeg poslodavca da zaustavi administrativnu zabranu tako što ćete mu poslati ponudu od banke i dokaz da ste je prihvatili, kako se u vrijeme trajanja moratorija ne bi vršile obustave na platu - dodali su iz Udruženja banaka.

Naveli su još da trenutno rok do kada se može podnijeti zahtjev nije ograničen.

-Banke će prioritetno obrađivati zahtjeve klijenata koji su direktno pogođeni krizom, pa tek onda sve druge - dodali su iz ovog udruženja.

Nakon prestanka stanja “prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine”, ukoliko klijent bude u mogućnosti, nastavlja otplatu prema postojećem ugovoru, uz obavezu da dug nastao tokom moratorija plati prema modalitetu koji dogovori sa bankom, uz potpisivanje novog otplatnog plana.

- Ukoliko po završetku stanja nesreće klijent i dalje ne bude mogao nastaviti otplatu prema postojećem ugovoru, može se obratiti banci za neku od olakšica, gdje će biti potrebno da u banci potpiše svu potrebnu dokumentaciju za jedan od ponuđenih i prihvaćenih modaliteta. Tada će biti uzete u obzir sve obaveze koje klijent nije plaćao tokom privremenog moratorija. U ovom slučaju kamatna stopa će biti ista kao što je bila definisana postojećim ugovorom. Banke neće naplaćivati dodatne naknade za izvršene usluge u vezi sa predmetnom modifikacijom, a klijent će snositi eventualne ostale troškove koji nastanu ovom modifikacijom - dodali su iz Udruženja banaka.

Na pitanje koje mjere banke mogu klijentu ponuditi po isteku privremenog moratorija, iz ovog udruženja su odgovorili da "u skladu s kreditnom analizom i uvrđivanjem primjerenog modaliteta, posebne mjere koje vam mogu biti ponuđene u okviru modaliteta su: moratorij, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza do maksimalno šest mjeseci (ne računajući privremeni moratorij); uvođenje „grace“ perioda za otplatu glavnice kreditnih obaveza u slučaju kredita koji se otplaćuju anuitetno na period od najduže šest mjeseci; produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju anuitetno;   odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću i druge mjere koje banke poduzimaju u cilju olakšanja servisiranja vaših kreditnih obaveza".

Što se tiče tretmana klijenata koji se nalaze u kašnjenju više od 90 dana još i prije stupanja na snagu Odluke o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem “COVID-19” , iz Udruženja banaka navode da i ove klijente banka može dalje restrukturirati, ali u skladu sa važećim internim aktima i Odlukom o upravljanju kreditnim rizicima, sopćeno je iz Udruženja banaka BiH.